Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 127 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/298/WPZiB z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zmiany i przedłużenia wspólnego działania 2008/112/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

Data ogłoszenia:2010-05-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 127 POZ 16

L 127/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.5.2010

DECYZJA RADY 2010/298/WPZiB z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zmiany i przedłużenia wspólnego działania 2008/112/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 i art. 43 ust. 2,

(6)

gażowania w Gwinei Bissau w ramach WPBiO. KPiB przypomniał i potwierdził w tym kontekście warunki wstępne dalszego zaangażowania UE w dziedzinie RSB, obejmujące poszanowanie zasad demokratycznych, praw człowieka i praworządności. Należy odpowiednio 2008/112/WPZiB, zmienić wspólne działanie

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 12 lutego 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/112/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU) (1). To wspólne działanie miało obowiązywać do dnia 31 maja 2009 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2008/112/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 1. Artykuł 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Unia Europejska (UE) ustanawia niniejszym misję UE wspierającą reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (zwaną dalej »UE RSB GWINEA BISSAU« lub »misją«), która obejmuje fazę przygotowawczą, rozpoczyna­ jącą się dnia 26 lutego 2008 r., oraz fazę realizacji, rozpo­ czynającą się nie później niż dnia 1 maja 2008 r. Misja będzie trwać do 28 miesięcy od oświadczenia o początkowej zdolności operacyjnej.”; 2. Artykuł 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia 26 lutego 2008 r. do dnia 30 listopada 2009 r. wynosi 5 650 000 EUR. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia 1 grudnia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. wynosi 1 530 000 EUR. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 września 2010 r. wynosi 630 000 EUR.”; 3. Artykuł 17 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Niniejsze wspólne działanie 30 września 2010 r.”. obowiązuje do dnia

(2)

Dnia 18 maja 2009 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2009/405/WPZiB (2) zmieniające i przedłużające do dnia 30 listopada 2009 r. wspólne działanie 2008/112/WPZiB. Dnia 17 listopada 2009 r. Rada przy­ jęła wspólne działanie 2009/841/WPZiB (3) zmieniające i przedłużające do dnia 31 maja 2010 r. wspólne dzia­ łanie 2008/112/WPZiB.

(3)

Dnia 5 lutego 2010 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) zatwierdził dalsze zaangażowanie UE w reformę sektora bezpieczeństwa (RSB) w Gwinei Bissau i zwrócił się o zaplanowanie nowej misji w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) wspierającej realizację tej reformy.

(4)

W piśmie z dnia 22 lutego 2010 r. premier Gwinei Bissau zwrócił się do Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (WP) o uruchomienie nowej misji uprawnionej do zapewniania szkolenia i doradztwa, aby umożliwić udaną kontynuację procesu RSB.

(5)

Po wydarzeniach z dnia 1 kwietnia 2010 r. i rozpoczęciu dnia 19 kwietnia 2010 r. politycznego démarche UE wobec władz Gwinei Bissau, dnia 30 kwietnia 2010 r. KPiB uzgodnił, że w celu zapewnienia spójności w obrębie instrumentów polityki zewnętrznej UE należy przedłużyć mandat UE RSB GWINEA BISSAU do dnia 30 września 2010 r., aby – w oparciu o strategiczny przegląd i rozwój sytuacji w regionie – do lipca 2010 roku podjąć ostateczną decyzję w sprawie dalszego zaan­

(1) Dz.U. L 40 z 14.2.2008, s. 11. (2) Dz.U. L 128 z 27.5.2009, s. 60. (3) Dz.U. L 303 z 18.11.2009, s. 70.

26.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 127/17

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 maja 2010 r. W imieniu Rady

M. SEBASTIÁN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 127 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L127 - 19 z 201026.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2010 r. zmieniająca decyzję 2001/672/WE w odniesieniu do terminów przewozu bydła na letnie pastwiska (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3188) (1)

 • Dz. U. L127 - 18 z 201026.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2010 r. uchylająca decyzję 2002/627/WE ustanawiającą Europejski Organ Nadzoru Sieci i Usług Łączności Elektronicznej (1)

 • Dz. U. L127 - 14 z 201026.5.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUSEC/1/2010 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie utworzenia komitetu uczestników misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L127 - 12 z 201026.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 452/2010 z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L127 - 10 z 201026.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 451/2010 z dnia 25 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L127 - 8 z 201026.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 450/2010 z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające po raz 128. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L127 - 1 z 201026.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 449/2010 z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne i przetworzone produkty rolne pochodzące z Egiptu oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 2276/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 1002/2007 i (WE) nr 1455/2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.