Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 127 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2010 r. uchylająca decyzję 2002/627/WE ustanawiającą Europejski Organ Nadzoru Sieci i Usług Łączności Elektronicznej (1)

Data ogłoszenia:2010-05-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 127 POZ 18

L 127/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.5.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 maja 2010 r. uchylająca decyzję 2002/627/WE ustanawiającą Europejski Organ Nadzoru Sieci i Usług Łączności Elektronicznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/299/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ramy regulacyjne sieci i usług łączności elektronicznej z 2002 r. zmieniono dyrektywą Parlamentu Europej­ skiego i Rady 2009/140/WE (6) oraz dyrektywą Parla­ mentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE (7) i uzupełniono rozporządzeniem Parlamentu Europej­ skiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiającym Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (8). Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 rolę, którą wcześniej pełniła grupa ERG, wzmocniono i bardziej wyeksponowano w zmienionych ramach – poprzez usta­ nowienie BEREC i większy jego udział w rozwoju poli­ tyki regulacyjnej, jak również w mechanizmach mających zapewnić spójne stosowanie przepisów we wszystkich państwach członkowskich. W szczególności zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem BEREC powinien zastąpić ERG i funkcjonować jako wyłączne forum współpracy krajowych organów regulacyjnych między sobą i z Komisją w ramach pełnego zakresu wykonywa­ nych przez nie zadań, zgodnie z ramami regulacyjnymi UE. Należy zatem uchylić decyzję 2002/627/WE,

W związku z ustanowieniem w 2002 r. ram regulacyj­ nych sieci i usług łączności elektronicznej zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywą ramową) (1), dyrektywą 2002/19/WE Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywą o dostępie) (2), dyrektywą 2002/20/WE Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łącz­ ności elektronicznej (dyrektywą o zezwoleniach) (3) oraz dyrektywą 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektro­ nicznej praw użytkowników (dyrektywą o usłudze Komisja przyjęła decyzję powszechnej) (4) 2002/627/WE (5) ustanawiającą grupę doradczą niezależ­ nych krajowych organów ds. sieci i usług łączności elek­ tronicznej, zwaną Europejskim Organem Nadzoru Sieci i Usług Łączności Elektronicznej (ERG). Dzięki ułatwianiu współpracy między krajowymi orga­ nami regulacyjnymi oraz między tymi organami a Komisją, a także pośrednictwu w doradztwie i wspomaganiu Komisji w dziedzinie łączności elektro­ nicznej grupa ERG wniosła ważny wkład w spójne dzia­ łania regulacyjne.

(4)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł Z dniem 1 czerwca 2010 r. decyzja 2002/627/WE traci moc.

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 21 maja 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L

108 108 108 108 200

z z z z z

24.4.2002, 24.4.2002, 24.4.2002, 24.4.2002, 30.7.2002,

s. s. s. s. s.

33. 7. 21. 51. 38.

(6) Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 37. (7) Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 11. (8) Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 127 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L127 - 19 z 201026.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2010 r. zmieniająca decyzję 2001/672/WE w odniesieniu do terminów przewozu bydła na letnie pastwiska (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3188) (1)

 • Dz. U. L127 - 16 z 201026.5.2010

  Decyzja Rady 2010/298/WPZiB z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zmiany i przedłużenia wspólnego działania 2008/112/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dz. U. L127 - 14 z 201026.5.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUSEC/1/2010 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie utworzenia komitetu uczestników misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L127 - 12 z 201026.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 452/2010 z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L127 - 10 z 201026.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 451/2010 z dnia 25 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L127 - 8 z 201026.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 450/2010 z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające po raz 128. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L127 - 1 z 201026.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 449/2010 z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne i przetworzone produkty rolne pochodzące z Egiptu oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 2276/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 1002/2007 i (WE) nr 1455/2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.