Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 127 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2010 r. zmieniająca decyzję 2001/672/WE w odniesieniu do terminów przewozu bydła na letnie pastwiska (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3188) (1)

Data ogłoszenia:2010-05-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 127 POZ 19

26.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 127/19

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 maja 2010 r. zmieniająca decyzję 2001/672/WE w odniesieniu do terminów przewozu bydła na letnie pastwiska (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3188)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/300/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylające rozporzą­ dzenie Rady (WE) nr 820/9 (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

wymienionej decyzji, w niektórych rejonach górskich przewóz bydła na letnie pastwiska rozpoczyna się już w kwietniu. Aby uwzględnić ten fakt, należy odpo­ wiednio zmienić zakres zastosowania decyzji 2001/672/WE.

(5)

Rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000 ustanowiono system identyfikacji i rejestracji bydła, aby zagwaran­ tować przejrzystość warunków produkcji oraz wprowa­ dzania do obrotu mięsa wołowego i produktów z niego wytworzonych. W tym celu wspomnianym rozporządze­ niem nałożono na państwa członkowskie obowiązek utworzenia krajowych baz danych dotyczących bydła, w których rejestruje się tożsamość zwierzęcia, wszystkie gospodarstwa na terenie danego kraju oraz dane doty­ czące przemieszczania zwierząt. Ponadto rozporządzenie to nakłada na posiadaczy zwierząt obowiązek zgłaszania właściwym władzom m.in. wszystkich przewozów do i z gospodarstwa, wraz z datami tych zdarzeń, w okresie ustalonym przez dane państwo członkowskie, a wynoszącym od trzech do siedmiu dni od daty danego zdarzenia. Rozporządzenie umożliwia Komisji, na wniosek państwa członkowskiego, przedłużenie tego okresu maksymal­ nego oraz określenie przepisów szczególnych w odniesieniu do różnych rejonów górskich, czego doko­ nano decyzją Komisji 2001/672/WE z dnia 20 sierpnia 2001 r. ustanawiającą szczególne zasady stosowane do przewozu bydła na letnie pastwiska położone w rejonach górskich (2). Na mocy motywu 4 decyzji 2001/672/WE szczególne zasady muszą polegać na rzeczywistym uproszczeniu i przewidywać jedynie to, co jest absolutnie niezbędne do zagwarantowania w pełni operacyjnego charakteru krajowej bazy danych. Decyzję 2001/672/WE stosuje się do takich przewozów w okresie od dnia 1 maja do dnia 15 października. Jak wynika z praktycznych doświadczeń w stosowaniu

W pewnych warunkach zwierzęta przewożone z różnych gospodarstw na letnie pastwiska w tym samym rejonie górskim docierają na nie w okresie dłuższym niż siedem dni. Aby zmniejszyć niepotrzebne obciążenia administra­ cyjne i uwzględnić ten fakt, nie pogarszając identyfiko­ walności, należy odpowiednio zmienić terminy w decyzji 2001/672/WE. Należy zatem 2001/672/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(6)

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2001/672/WE wprowadza się następujące zmiany: 1. W art. 1 datę „1 maja” zastępuje się datą „15 kwietnia”. 2. Artykuł 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Informacje zawarte w wykazie wymienionym w ust. 2 są zgłaszane właściwym władzom zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 najpóźniej 15 dni po przemieszczeniu bydła na dane pastwisko.” Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 25 maja 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 204 z 11.8.2000, s. 1. (2) Dz.U. L 235 z 4.9.2001, s. 23.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 127 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L127 - 18 z 201026.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2010 r. uchylająca decyzję 2002/627/WE ustanawiającą Europejski Organ Nadzoru Sieci i Usług Łączności Elektronicznej (1)

 • Dz. U. L127 - 16 z 201026.5.2010

  Decyzja Rady 2010/298/WPZiB z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zmiany i przedłużenia wspólnego działania 2008/112/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dz. U. L127 - 14 z 201026.5.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUSEC/1/2010 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie utworzenia komitetu uczestników misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L127 - 12 z 201026.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 452/2010 z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L127 - 10 z 201026.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 451/2010 z dnia 25 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L127 - 8 z 201026.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 450/2010 z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające po raz 128. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L127 - 1 z 201026.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 449/2010 z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne i przetworzone produkty rolne pochodzące z Egiptu oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 2276/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 1002/2007 i (WE) nr 1455/2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.