Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 127 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 450/2010 z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające po raz 128. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Data ogłoszenia:2010-05-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 127 POZ 8

Strona 1 z 2
L 127/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.5.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 450/2010 z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające po raz 128. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią AlKaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamro­ żenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze i art. 7a ust. 1 (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

o dodaniu dwóch osób fizycznych do wykazu osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych, i o zmianie dwóch wpisów w tym wykazie. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzia­ nych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo­ rządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu zgodnie z tym rozporządzeniem. Dnia 11 maja 2010 r. Komitet Sankcji Rady Bezpieczeń­ stwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął decyzję

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 21 maja 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

João VALE DE ALMEIDA

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9. (2) Artykuł 7a dodany rozporządzeniem (Dz.U. L 346 z 23.12.2009, s. 42).

(UE)

nr

1286/2009

26.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 127/9

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany: 1) W tytule „Osoby fizyczne” dodaje się następujące wpisy: a) „Nayif Bin-Muhammad al-Qahtani (alias a) Nayif Bin-Muhammad al-Qahtani, b) Nayef Bin Muhammad al-Qahtani, c) Nayif Muhammad al-Qahtani, d) Nayf Mohammed al-Qahtani, e) Naif Mohammad Said al- Qahtani Alkodri, f) Naif Mohammed Saeed al-Kodari al-Qahtani, g) Nayef Bin Mohamed al-Khatani, h) Mohammed Naif al-Khatani, i) Nayef bin Mohamed al-Khatany, j) Al-Qahtani Abohemem, k) Abi Hamam, l) Abu-Hamam, m) Abu-Humam, n) Abu-Hammam, o) Abu Hammam al-Qahtani). Adres: Jemen. Data urodzenia: 25.3.1988. Miejsce urodzenia: Arabia Saudyjska Obywatelstwo: saudyjskie. Numer paszportu: G449745 (paszport saudyjski wydany dnia 30 maja 2006 r., ważny do dnia 6 kwietnia 2011 r. Inne informacje: związany z organizacją Al-Kaida na Półwyspie Arabskim i jej przywódcą, Nasirem ’abd-al-Karim ’Abdullah Al-Wahishi. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 11.5.2010.” b) „Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (alias a) Qasim Al-Rimi, b) Qasim al-Raymi, c) Qassim al-Raymi, d) Qasim al-Rami, e) Qasim Yahya Mahdi ’Abd al-Rimi, f) Abu Hurayah al-Sana’ai, g) Abu ’Ammar).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 127 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L127 - 19 z 201026.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2010 r. zmieniająca decyzję 2001/672/WE w odniesieniu do terminów przewozu bydła na letnie pastwiska (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3188) (1)

 • Dz. U. L127 - 18 z 201026.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2010 r. uchylająca decyzję 2002/627/WE ustanawiającą Europejski Organ Nadzoru Sieci i Usług Łączności Elektronicznej (1)

 • Dz. U. L127 - 16 z 201026.5.2010

  Decyzja Rady 2010/298/WPZiB z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zmiany i przedłużenia wspólnego działania 2008/112/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dz. U. L127 - 14 z 201026.5.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUSEC/1/2010 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie utworzenia komitetu uczestników misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L127 - 12 z 201026.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 452/2010 z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L127 - 10 z 201026.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 451/2010 z dnia 25 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L127 - 1 z 201026.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 449/2010 z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne i przetworzone produkty rolne pochodzące z Egiptu oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 2276/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 1002/2007 i (WE) nr 1455/2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.