Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 128 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 454/2010 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 w odniesieniu do przepisów dotyczących etykietowania pasz (1)

Data ogłoszenia:2010-05-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 128 POZ 1

27.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 454/2010 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 w odniesieniu do przepisów dotyczących etykietowania pasz

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowa­ dzania na rynek i stosowania pasz (1), w szczególności jego art. 32 ust. 4,

(4)

czącymi etykietowania karmy dla zwierząt domowych, jedynie art. 15 lit. f), art. 17 ust. 1 lit. f) oraz art. 19 rozporządzenia (WE) nr 767/2009 będą miały wpływ na etykietowanie tych produktów, co stanowi niewielką zmianę bez wpływu na bezpieczeństwo. Aby umożliwić podmiotom działającym na rynku pasz, których to dotyczy, płynne przejście, uzasadnione jest ustanowienie okresu przejściowego 1 roku, w którym aktualne etykiety umieszczane na karmie dla zwierząt domowych będą mogły być używane po dniu 1 września 2010 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt,

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2009 przewiduje całkowity przegląd zasad UE dotyczących warunków wprowadzania do obrotu materiałów paszowych i mieszanek paszo­ wych, a w art. 32 ust. 4 tego rozporządzenia zezwolono na przyjmowanie środków mających na celu ułatwienie przejścia do stosowania nowych zasad.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 33 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 767/2009 oraz nie naruszając przepisów dyrektyw Rady 79/373/EWG (2), 82/471/EWG (3), 93/74/EWG (4) i 96/25/WE (5) pasze etykietowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 767/2009 mogą być wprowadzane do obrotu z datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(2)

Zasady dotyczące etykietowania ustanowione rozporzą­ dzeniem (WE) nr 767/2009 będą musiały być stosowane od dnia 1 września 2010 r. Oznaczałoby to raptowną zmianę i nie pozwalałoby podmiotom działającym na rynku pasz wprowadzającym pasze do obrotu na płynne przejście. Zmiany w projektowaniu i produkcji etykiet oraz przestawienie istniejących maszyn z dnia na dzień byłoby dla tych podmiotów kosztowne. Wynikające z tego obciążenie byłoby nieproporcjonalne do celu zmiany. Należy zatem ustanowić okres przejściowy, w którym pasze będą mogły być etykietowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 767/2009 przed dniem 1 września 2010 r.

Artykuł 2 W drodze odstępstwa od art. 33 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 767/2009 karma dla zwierząt domowych, etykieto­ wana zgodnie z dyrektywą 79/373/EWG oraz art. 16 dyrektywy Rady 70/524/EWG (6), może być wprowadzana do obrotu do dnia 31 sierpnia 2011 r. Po tej dacie może pozostać na rynku do czasu wyczerpania zapasów.

(2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 86 z 6.4.1979, s. 30. 213 z 21.7.1982, s. 8. 237 z 22.9.1993, s. 23. 125 z 23.5.1996, s. 35. 270 z 14.12.1970, s. 1.

(3)

Odnośnie do karmy dla zwierząt domowych na rynku obecnych jest wielu różnych produktów o różnych etykietach. W porównaniu z aktualnymi zasadami doty­

(1) Dz.U. L 229 z 1.9.2009, s. 1.

L 128/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.5.2010

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 maja 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 128 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L128 - 9 z 201027.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/407/WE w odniesieniu do zezwolenia na przywóz żelatyny fotograficznej do Republiki Czeskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3244)

 • Dz. U. L128 - 7 z 201027.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 457/2010 z dnia 26 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L128 - 5 z 201027.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 456/2010 z dnia 26 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L128 - 3 z 201027.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 455/2010 z dnia 26 maja 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.