Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 128 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 455/2010 z dnia 26 maja 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Data ogłoszenia:2010-05-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 128 POZ 3

27.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 455/2010 z dnia 26 maja 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządze­ niem, mogła być nadal przywoływana przez otrzymują­ cego przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenkla­ tury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenkla­ turze scalonej, bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego. Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł, towar opisany w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskaza­ nego w kolumnie 2., na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3. tej tabeli.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Towar opisany w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2. tej tabeli. Artykuł 2 Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 maja 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Algirdas ŠEMETA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

L 128/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.5.2010

ZAŁĄCZNIK

Opis towarów (1)

Klasyfikacja (kod CN) (2)

Uzasadnienie (3)

Aparat składający się z wymiennego źródła światła ultrafioletowego (UV), reflektora, migawki, regulacji natężenia oraz samowy­ zwalacza migawki (tzw. „źródło punktowego światła UV”), w obudowie o wymiarach całkowitych 311 × 160 × 227 mm. Obudowa wyposa­ żona jest w uchwyt do przenoszenia, układ sterowania i przymocowany świat­ łowód. Aparat wykorzystywany jest w procesie fotochemicznym, tzw. „utwardzaniu UV”, do obróbki powierzchniowej promieniowa­ niem UV różnych materiałów światłoczu­ łych, w szczególności do niemechanicznego utwardzania różnych materiałów i powłok poprzez kontrolowaną emisję światła UV.

8543 70 90

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomen­ klatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 8543, 8543 70 i 8543 70 90. Wyklucza się klasyfikację do pozycji 8479 jako maszyny posiadającej indywidualną funkcję, niewymienionej ani niewłączonej gdzie indziej w dziale 84, ponieważ utwar­ dzanie nie dotyczy żadnej funkcji mecha­ nicznej, lecz jest rezultatem procesu foto­ chemicznego. Wskutek tego aparat należy uważać za urządzenie do naświetlania promieniami UV do ogólnych zastosowań przemysłowych (zob. Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 8543, akapit czwarty, pkt 11.). Aparat należy zatem klasyfikować do kodu CN 8543 70 90 jako pozostałe maszyny i aparatura, elektryczne, wykonujące indy­ widualne funkcje, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w dziale 85.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 128 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L128 - 9 z 201027.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/407/WE w odniesieniu do zezwolenia na przywóz żelatyny fotograficznej do Republiki Czeskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3244)

 • Dz. U. L128 - 7 z 201027.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 457/2010 z dnia 26 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L128 - 5 z 201027.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 456/2010 z dnia 26 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L128 - 1 z 201027.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 454/2010 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 w odniesieniu do przepisów dotyczących etykietowania pasz (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.