Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 129 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 458/2010/UE z dnia 19 maja 2010 r. zmieniająca decyzję nr 573/2007/WE ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 w zakresie zniesienia finansowania niektórych działań wspólnotowych oraz zmiany limitu na ich finansowanie

Data ogłoszenia:2010-05-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 129 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 2

1) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 wartość „10 %” zastępuje się wartością „4 %”;

b) w ust. 2 skreśla się lit. a) oraz f);

(7)

W celu uwzględnienia zmniejszonego zakresu działań wspólnotowych limit na ich finansowanie określony w decyzji nr 573/2007/WE powinien zostać zmniejszony z poziomu 10 % dostępnych zasobów Funduszu do 4 % tych zasobów.

2) art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pula środków przeznaczonych na finansowanie wdra­ żania niniejszej decyzji w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wynosi 614 mln EUR.”.

(8)

W celu uwolnienia środków na finansowanie Urzędu należy zmniejszyć pulę środków przeznaczonych na finansowanie wdrażania decyzji nr 573/2007/WE.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(9)

Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjed­ noczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do prze­ strzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załą­ czonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Zjednoczone Króle­ stwo i Irlandia powiadomiły o swoim zamiarze wzięcia udziału w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich zgodnie z Traktatami.

(10)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie bierze udziału w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest nią związana ani jej nie stosuje,

Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu dnia 19 maja 2010 r.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji nr 573/2007/WE wprowadza się niniejszym nastę­ pujące zmiany:

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

W imieniu Rady

D. LÓPEZ GARRIDO

Przewodniczący

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 144 z 6.6.2007, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 129 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L129 - 69 z 201028.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Danii

 • Dz. U. L129 - 68 z 201028.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 10 maja 2010 r. dotycząca zawarcia Porozumienia o współpracy między Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych

 • Dz. U. L129 - 66 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 466/2010 z dnia 27 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L129 - 64 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 465/2010 z dnia 27 maja 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L129 - 62 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 464/2010 z dnia 27 maja 2010 r. otwierające przetarg na obniżenie ceł na sorgo przywożone do Hiszpanii z krajów trzecich w roku kontyngentowym 2010

 • Dz. U. L129 - 60 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 463/2010 z dnia 27 maja 2010 r. otwierające przetarg na obniżenie ceł na kukurydzę przywożoną do Portugalii z krajów trzecich w roku kontyngentowym 2010

 • Dz. U. L129 - 58 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 462/2010 z dnia 27 maja 2010 r. otwierające przetarg na obniżenie ceł na kukurydzę przywożoną do Hiszpanii z krajów trzecich w roku kontyngentowym 2010

 • Dz. U. L129 - 52 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L129 - 50 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 460/2010 z dnia 27 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych ceł za pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie, łącznie z nektarynami, gruszki i winogrona stołowe

 • Dz. U. L129 - 3 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 459/2010 z dnia 27 maja 2010 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów w określonych produktach oraz na ich powierzchni (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.