Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 129 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 458/2010/UE z dnia 19 maja 2010 r. zmieniająca decyzję nr 573/2007/WE ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 w zakresie zniesienia finansowania niektórych działań wspólnotowych oraz zmiany limitu na ich finansowanie

Data ogłoszenia:2010-05-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 129 POZ 1

Strona 1 z 2
28.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/1

I

(Akty ustawodawcze)

DECYZJE

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 458/2010/UE z dnia 19 maja 2010 r. zmieniająca decyzję nr 573/2007/WE ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 w zakresie zniesienia finansowania niektórych działań wspólnotowych oraz zmiany limitu na ich finansowanie

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

duże różnice między państwami członkowskimi w zakresie przyznawania ochrony międzynarodowej i form tej ochrony.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 78 ust. 2,

(3)

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (1),

W swoim planie polityki azylowej przyjętym w czerwcu 2008 roku Komisja zapowiedziała, że zamierza prowa­ dzić działania na rzecz rozwoju WESA, proponując wprowadzenie zmian w istniejących instrumentach praw­ nych w celu osiągnięcia większej harmonizacji obowią­ zujących norm i zwiększając wsparcie dla praktycznej współpracy między państwami członkowskimi, w szczególności za pomocą wniosku ustawodawczego w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu („Urzędu”), aby poprawić koordynację współpracy operacyjnej między państwami członkow­ skimi w celu skutecznego wprowadzania w życie wspól­ nych zasad.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Celem polityki Unii w zakresie wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA) jest, zgodnie z założeniami programu haskiego, utworzenie wspólnej przestrzeni azylowej za pomocą skutecznej, ujednoliconej procedury zgodnie z wartościami i tradycją humanitarną Unii Euro­ pejskiej.

(5)

W przyjętym we wrześniu 2008 roku Europejskim pakcie o imigracji i azylu Rada Europejska uroczyście przypomniała, że każdy prześladowany cudzoziemiec ma prawo otrzymać pomoc i ochronę na terytorium Unii Europejskiej na mocy Konwencji genewskiej z dnia 28 lipca 1951 r. dotyczącej statusu uchodźców, zmie­ nionej protokołem z Nowego Jorku z dnia 31 stycznia 1967 r., i innych stosownych traktatów. Zostało ponadto wyraźnie uzgodnione, że europejski urząd wsparcia zostanie utworzony w 2009 roku.

(2)

W ciągu ostatnich lat, dzięki wprowadzeniu wspólnych minimalnych norm, osiągnięto znaczne postępy na drodze do ustanowienia WESA. Istnieją jednak nadal

(1) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz stano­ wisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 25 lutego 2010 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym). Stano­ wisko Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja 2010 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).

Praktyczna współpraca w dziedzinie azylu ma na celu zwiększenie konwergencji oraz zapewnienie stałej jakości stosowanych przez państwa członkowskie procedur podejmowania decyzji w tej dziedzinie, w ramach prawa europejskiego. W ramach praktycznej współpracy podjęto w ostatnich latach szereg działań, w szczególności przyjęto wspólne podejście do kwestii informacji o krajach pochodzenia oraz ustanowiono wspólny europejski program szkoleń dla pracowników służb azylowych (European asylum curriculum). Urząd powinien zostać utworzony w celu wzmocnienia i rozwijania tych działań w zakresie współpracy.

L 129/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.5.2010

(6)

W celu uproszczenia działań wspierających praktyczną współpracę w dziedzinie azylu, a także w związku z faktem, że Urzędowi powinny zostać powierzone niektóre zadania obecnie finansowane w ramach Europej­ skiego Funduszu na rzecz Uchodźców, należy przenieść odpowiedzialność za niektóre działania wspólnotowe przewidziane w art. 4 decyzji nr 573/2007/WE (1) z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców na Urząd, aby zapewnić optymalny sposób prowadzenia praktycznej współpracy w dziedzinie azylu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 129 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L129 - 69 z 201028.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Danii

 • Dz. U. L129 - 68 z 201028.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 10 maja 2010 r. dotycząca zawarcia Porozumienia o współpracy między Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych

 • Dz. U. L129 - 66 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 466/2010 z dnia 27 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L129 - 64 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 465/2010 z dnia 27 maja 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L129 - 62 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 464/2010 z dnia 27 maja 2010 r. otwierające przetarg na obniżenie ceł na sorgo przywożone do Hiszpanii z krajów trzecich w roku kontyngentowym 2010

 • Dz. U. L129 - 60 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 463/2010 z dnia 27 maja 2010 r. otwierające przetarg na obniżenie ceł na kukurydzę przywożoną do Portugalii z krajów trzecich w roku kontyngentowym 2010

 • Dz. U. L129 - 58 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 462/2010 z dnia 27 maja 2010 r. otwierające przetarg na obniżenie ceł na kukurydzę przywożoną do Hiszpanii z krajów trzecich w roku kontyngentowym 2010

 • Dz. U. L129 - 52 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L129 - 50 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 460/2010 z dnia 27 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych ceł za pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie, łącznie z nektarynami, gruszki i winogrona stołowe

 • Dz. U. L129 - 3 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 459/2010 z dnia 27 maja 2010 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów w określonych produktach oraz na ich powierzchni (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.