Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 129 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 459/2010 z dnia 27 maja 2010 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów w określonych produktach oraz na ich powierzchni (1)

Data ogłoszenia:2010-05-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 129 POZ 3

Strona 1 z 18
28.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/3

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 459/2010 z dnia 27 maja 2010 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów w określonych produktach oraz na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pesty­ cydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) dla azoksystrobiny, cypermetryny, indoksakarbu, izoksaflu­ tolu, etefonu, fenitrotionu, lambda-cyhalotryny, meto­ mylu, profenofosu, pyraklostrobiny, tiakloprydu, triadi­ mefonu, triadimenolu i trifloksystrobiny zostały okre­ ślone w załączniku II i części B załącznika III do rozpo­ rządzenia (WE) nr 396/2005. NDP dla aminopyralidu, boskalidu, buprofezinu, chlorantraniliprolu, cyprodynilu, difenokonazolu, flusilazolu, fosetylu, imidakloprydu, mandipropamidu, metazachloru, protiokonazolu, siarki, spinetoramu, spirotetramatu i tebukonazolu zostały okre­ ślone w części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. W ramach procedury, zgodnie z dyrektywą Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wpro­ wadzania do obrotu środków ochrony roślin (2), złożono wniosek na mocy art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 o zmianę obowiązujących NDP w odniesieniu do zezwolenia na stosowanie środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną – azoksystrobinę w przypadku brukwi. W odniesieniu do aminopyralidu złożono tego rodzaju wniosek dotyczący stosowania w przypadku pastwisk. Ze względu na ten wniosek konieczna jest zmiana obowią­ zujących NDP w przypadku nerek wołowych, ponieważ bydło przyswaja ten pestycyd podczas wypasu. W odniesieniu do boskalidu złożono wniosek dotyczący

(2)

stosowania w przypadku korniszonów i cukinii. W odniesieniu do cyprodynilu złożono wniosek doty­ czący stosowania w przypadku selera korzeniowego. W odniesieniu do difenokonazolu złożono wniosek doty­ czący stosowania w przypadku kopru włoskiego, piet­ ruszki – naci, liści selera i trybuli. W odniesieniu do indoksakarbu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku wiśni i czereśni oraz buraków cukrowych. W odniesieniu do izoksaflutolu złożono wniosek doty­ czący zmiany definicji pozostałości. W odniesieniu do fosetylu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku rzodkiewki. W odniesieniu do lambdacyhalotryny złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku karczochów kulistych i porzeczek. W odniesieniu do metazachloru złożono wniosek doty­ czący stosowania w przypadku nasion rzepaku, jarmużu, kapusty, brukwi, rzepy i zbóż. Ze względu na ten wniosek konieczna jest zmiana NDP obowiązujących w przypadku wątrób bydła, owiec i kóz, ponieważ nasiona rzepaku, jarmuż, kapusta, brukiew, rzepa i zboża stosowane są jako pasza dla tych zwierząt, i pasza ta może zawierać pozostałości pestycydów. Ponadto konieczna jest zmiana definicji pozostałości na produktach zwierzęcych. W odniesieniu do pyraklostro­ biny złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku buraków, korniszonów i cukinii. W odniesieniu do spirotetramatu złożono wniosek doty­ czący stosowania w przypadku śliwek oraz wiśni i czereśni. W odniesieniu do tebukonazolu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku brukwi i rzepy. W odniesieniu do tiakloprydu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku roszpunki warzywnej, selera korzeniowego i kopru włoskiego. W odniesieniu do trifloksystrobiny złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku pasternaku, piet­ ruszki zwyczajnej – korzenia, salsefii, brukwi i rzepy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 129 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L129 - 69 z 201028.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Danii

 • Dz. U. L129 - 68 z 201028.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 10 maja 2010 r. dotycząca zawarcia Porozumienia o współpracy między Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych

 • Dz. U. L129 - 66 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 466/2010 z dnia 27 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L129 - 64 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 465/2010 z dnia 27 maja 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L129 - 62 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 464/2010 z dnia 27 maja 2010 r. otwierające przetarg na obniżenie ceł na sorgo przywożone do Hiszpanii z krajów trzecich w roku kontyngentowym 2010

 • Dz. U. L129 - 60 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 463/2010 z dnia 27 maja 2010 r. otwierające przetarg na obniżenie ceł na kukurydzę przywożoną do Portugalii z krajów trzecich w roku kontyngentowym 2010

 • Dz. U. L129 - 58 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 462/2010 z dnia 27 maja 2010 r. otwierające przetarg na obniżenie ceł na kukurydzę przywożoną do Hiszpanii z krajów trzecich w roku kontyngentowym 2010

 • Dz. U. L129 - 52 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L129 - 50 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 460/2010 z dnia 27 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych ceł za pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie, łącznie z nektarynami, gruszki i winogrona stołowe

 • Dz. U. L129 - 1 z 201028.5.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 458/2010/UE z dnia 19 maja 2010 r. zmieniająca decyzję nr 573/2007/WE ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 w zakresie zniesienia finansowania niektórych działań wspólnotowych oraz zmiany limitu na ich finansowanie

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.