Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 129 POZ 62

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 464/2010 z dnia 27 maja 2010 r. otwierające przetarg na obniżenie ceł na sorgo przywożone do Hiszpanii z krajów trzecich w roku kontyngentowym 2010

Data ogłoszenia:2010-05-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 129 POZ 62

L 129/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.5.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 464/2010 z dnia 27 maja 2010 r. otwierające przetarg na obniżenie ceł na sorgo przywożone do Hiszpanii z krajów trzecich w roku kontyngentowym 2010

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 144 ust. 1 w związku z jego art. 4,

Artykuł 1 1. Przeprowadza się przetarg, o którym mowa w art. 136 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, na obniżenie ceł na sorgo przywożone do Hiszpanii.

a także mając na uwadze, co następuje: 2. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1296/2008 mają zasto­ sowanie.

(1)

Na mocy międzynarodowych zobowiązań Wspólnoty w ramach wielostronnych negocjacji handlowych podczas Rundy Urugwajskiej (2), Wspólnota zobowiązała się do przywozu do Hiszpanii pewnej ilości sorgo.

Artykuł 2 Przetarg otwarty jest do dnia 16 grudnia 2010 r. W okresie jego trwania przeprowadza się przetargi częściowe, dla których terminy składania ofert określone są w ogłoszeniu o przetargu.

(2)

Rozdział II rozporządzenia Komisji (WE) nr 1296/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przy­ wozu kukurydzy do Portugalii (3) ustanowił szczególne zasady stosowania obniżonych stawek celnych w przywozie, tak aby ilości, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia, były faktycznie przywo­ żone.

Artykuł 3 Pozwolenia na przywóz wydane w ramach niniejszego prze­ targu są ważne przez pięćdziesiąt dni od daty ich wydania w rozumieniu art. 11 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1296/2008.

(3)

Ze względu na sytuację panującą na rynku w Hiszpanii w 2010 r. należy otworzyć przetarg na obniżenie ceł przywozowych na sorgo, aby kontyngent przywozowy został całkowicie wykorzystany.

Artykuł 4 Rozporządzenie (UE) nr 675/2009 traci moc.

(4)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 675/2009 (4) otwarto przetarg na obniżenie ceł na sorgo przywożone do Hisz­ panii z krajów trzecich do dnia 17 grudnia 2009 r. Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1292/2009 (5) prze­ targ ten przedłużono do dnia 27 maja 2010 r. Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 675/2009.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 299 336 340 196 347 z z z z z 16.11.2007, s. 1. 23.12.1994, s. 22. 19.12.2008, s. 57. 28.7.2009, s. 5. 24.12.2009, s. 22.

Artykuł 5 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 czerwca 2010 r.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

Niniejsze rozporządzenie traci moc z dniem 16 grudnia 2010 r.

28.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/63

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 27 maja 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 129 POZ 62 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L129 - 69 z 201028.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Danii

 • Dz. U. L129 - 68 z 201028.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 10 maja 2010 r. dotycząca zawarcia Porozumienia o współpracy między Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych

 • Dz. U. L129 - 66 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 466/2010 z dnia 27 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L129 - 64 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 465/2010 z dnia 27 maja 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L129 - 60 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 463/2010 z dnia 27 maja 2010 r. otwierające przetarg na obniżenie ceł na kukurydzę przywożoną do Portugalii z krajów trzecich w roku kontyngentowym 2010

 • Dz. U. L129 - 58 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 462/2010 z dnia 27 maja 2010 r. otwierające przetarg na obniżenie ceł na kukurydzę przywożoną do Hiszpanii z krajów trzecich w roku kontyngentowym 2010

 • Dz. U. L129 - 52 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L129 - 50 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 460/2010 z dnia 27 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych ceł za pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie, łącznie z nektarynami, gruszki i winogrona stołowe

 • Dz. U. L129 - 3 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 459/2010 z dnia 27 maja 2010 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów w określonych produktach oraz na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L129 - 1 z 201028.5.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 458/2010/UE z dnia 19 maja 2010 r. zmieniająca decyzję nr 573/2007/WE ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 w zakresie zniesienia finansowania niektórych działań wspólnotowych oraz zmiany limitu na ich finansowanie

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.