Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 129 POZ 68

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 10 maja 2010 r. dotycząca zawarcia Porozumienia o współpracy między Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych

Data ogłoszenia:2010-05-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 129 POZ 68

L 129/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.5.2010

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 10 maja 2010 r. dotycząca zawarcia Porozumienia o współpracy między Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych (2010/302/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) oraz art. 218 ust. 8 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Punkt 6 ust. 3 porozumienia stanowi, że wchodzi ono w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca po przeka­ zaniu ostatniego z dwóch powiadomień, za pomocą których strony informują się wzajemnie o zakończeniu swoich odpowiednich procedur wewnętrznych. W związku z tym Przewodniczący Rady powinien zostać upoważniony do przekazania wymaganego powiado­ mienia w imieniu Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Dnia 30 listopada 2007 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia negocjacji w sprawie umowy dotyczącej kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych między Wspólnotą Europejską i Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Komisja wynegocjowała w imieniu Unii porozumienie o współpracy z ICAO w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych (porozumienie) zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku I do decyzji Rady upoważniającej Komisję do podjęcia negocjacji oraz procedurą ad hoc określoną w załączniku II do tej decyzji. Porozumienie zostało podpisane dnia 17 września 2008 r. w imieniu Wspólnoty z zastrzeżeniem możli­ wości ewentualnego zawarcia go w późniejszym terminie, zgodnie z decyzją Rady 2009/97/WE dnia 24 lipca 2008 r. dotyczącą podpisania i tymczasowego stosowania Porozumienia o współpracy między Organi­ zacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych (1). W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony dnia 1 grudnia 2009 r., Unia Europejska powinna złożyć Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oświadczenie dotyczące zastąpienia Wspólnoty Europejskiej przez Unię Europejską, która jest jej następcą prawnym. Porozumienie powinno zostać zatwierdzone.

Artykuł 1 1. Porozumienie o współpracy między Wspólnotą Euro­ pejską i Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych (zwane dalej „Porozumieniem”) zostaje niniejszym zatwierdzone w imieniu Unii. 2. Tekst decyzji (2). porozumienia jest dołączony do niniejszej

(2)

Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje upoważniony do wyznaczenia osoby uprawnionej do przekazania powiadomienia, o którym mowa w art. 6 ust. 3 porozumienia oraz do złożenia następu­ jącego oświadczenia: „W wyniku wejścia w życie Traktatu z Lizbony dnia 1 grudnia 2009 r., Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę Europejską i jako jej następca prawny od tej daty wykonuje wszelkie prawa i ponosi wszelkie obowiązki Wspólnoty Europejskiej. W związku z tym odniesienia do »Wspólnoty Europejskiej« w treści porozumienia traktuje się, w odpowiednich przypadkach, jako odniesienia do »Unii Europejskiej«.”.

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 10 maja 2010 r. W imieniu Rady

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG

(5)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 36 z 5.2.2009, s. 18.

(2) Dz.U. L 36 z 5.2.2009, s. 19.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 129 POZ 68 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L129 - 69 z 201028.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Danii

 • Dz. U. L129 - 66 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 466/2010 z dnia 27 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L129 - 64 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 465/2010 z dnia 27 maja 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L129 - 62 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 464/2010 z dnia 27 maja 2010 r. otwierające przetarg na obniżenie ceł na sorgo przywożone do Hiszpanii z krajów trzecich w roku kontyngentowym 2010

 • Dz. U. L129 - 60 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 463/2010 z dnia 27 maja 2010 r. otwierające przetarg na obniżenie ceł na kukurydzę przywożoną do Portugalii z krajów trzecich w roku kontyngentowym 2010

 • Dz. U. L129 - 58 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 462/2010 z dnia 27 maja 2010 r. otwierające przetarg na obniżenie ceł na kukurydzę przywożoną do Hiszpanii z krajów trzecich w roku kontyngentowym 2010

 • Dz. U. L129 - 52 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L129 - 50 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 460/2010 z dnia 27 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych ceł za pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie, łącznie z nektarynami, gruszki i winogrona stołowe

 • Dz. U. L129 - 3 z 201028.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 459/2010 z dnia 27 maja 2010 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów w określonych produktach oraz na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L129 - 1 z 201028.5.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 458/2010/UE z dnia 19 maja 2010 r. zmieniająca decyzję nr 573/2007/WE ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 w zakresie zniesienia finansowania niektórych działań wspólnotowych oraz zmiany limitu na ich finansowanie

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.