Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 13 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 36/2010 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wspólnotowych wzorów licencji maszynisty, świadectw uzupełniających, uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających oraz wniosków o wydanie licencji maszynisty zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-01-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 13 POZ 1

Strona 1 z 13
19.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 13/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 36/2010  

z dnia 3  grudnia 2009  r. w sprawie wspólnotowych wzorów licencji maszynisty, świadectw uzupełniających, uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających oraz wniosków o  wydanie licencji maszynisty zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (2)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Przepisy państw członkowskich dotyczące warunków przyznawania uprawnień maszynistom pociągów znacz­ nie różnią się między sobą. Aby wesprzeć wdrażanie od­ powiednich zasad wspólnotowych, należy przyjąć ujednolicone wzory świadectw przyznawanych maszynistom.

uwzględniając dyrektywę 2007/59/WE Parlamentu Europejskie­ go i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyznawa­ nia uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty (1), w szczególności jej art. 4 ust. 4,

(3)

uwzględniając zalecenie Europejskiej Agencji Kolejowej nr ERA/REC/SAF/04-2008 z  dnia 19  grudnia 2008  r. w  sprawie ujednoliconych formatów licencji maszynisty, świadectw uzupeł­ niających oraz uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełnia­ jących dla maszynistów zgodnie z  dyrektywą 2007/59/EC oraz zalecenie Europejskiej Agencji Kolejowej nr ERA/REC/SAF/062008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie stosowania ujednoli­ conego wzoru wniosku o wydanie licencji maszynisty,

a także mając na uwadze, co następuje:

Celem ujednolicenia licencji i  świadectw uzupełniających powinno być przede wszystkim ułatwienie przepływu ma­ szynistów pociągów pomiędzy państwami członkowskimi oraz ułatwienie ich przepływu między przedsiębiorstwa­ mi kolejowymi, natomiast w szerszym ujęciu – uznawanie licencji oraz świadectw przez wszystkie podmioty sektora kolejowego. W tym celu w niniejszych przepisach powin­ ny zostać określone minimalne wymagania, których speł­ nienie pozwoli kandydatom na uzyskanie licencji lub ujednoliconego świadectwa uzupełniającego. W  celu zagwarantowania niezbędnej jednolitości i  przejrzystości państwa członkowskie powinny przyjąć ujednolicony wzór licencji maszynisty, natomiast przedsiębiorstwa ko­ lejowe i  zarządcy infrastruktury powinny wydawać ujed­ nolicone świadectwa uzupełniające.

(1)

Dyrektywa 2007/59/WE stanowi, że wszyscy maszyniści pociągów muszą posiadać warunki fizyczne i kwalifikacje niezbędne do prowadzenia pociągów oraz następujące do­ kumenty: licencję potwierdzającą, że maszynista spełnia minimalne wymagania pod względem warunków zdro­ wotnych, podstawowego wykształcenia oraz ogólnych umiejętności zawodowych oraz co najmniej jedno świa­ dectwo wskazujące rodzaj infrastruktury, w obrębie której posiadacz jest uprawniony prowadzić pojazdy kolejowe, oraz rodzaj taboru kolejowego, do którego prowadzenia jest on uprawniony.

(4)

(1)  Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 51.

Dla przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktu­ ry zatrudniających maszynistów lub korzystających z  ich usług, a  w szczególności dla przedsiębiorstw kolejowych obsługujących trasy międzynarodowe ważne jest, aby for­ mat świadectw uzupełniających w  poszczególnych pań­ stwach członkowskich był jednakowy; w  związku z  tym powinien on zostać ujednolicony w celu potwierdzenia, że maszyniści spełniają określone wymogi minimalne, posia­ dają kwalifikacje zawodowe oraz znajomość języków obcych.

L 13/2

(5)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(10)

19.1.2010

Zgodnie z  art.  4 ust.  4 dyrektywy 2007/59/WE Europej­ ska Agencja Kolejowa zobowiązana jest do opracowania projektu wspólnotowego wzoru licencji, świadectwa uzupełniającego oraz uwierzytelnionego odpisu świadec­ twa uzupełniającego, a  także określenia ich cech fizycz­ nych, uwzględniając środki zapobiegające ich fałszerstwom.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 13 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.