Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 467/2010 z dnia 25 maja 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Republiki Korei, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 i częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-05-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1

Strona 1 z 21
29.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 467/2010 z dnia 25 maja 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Republiki Korei, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 i częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

2. Wniosek o dokonanie przeglądu wygaśnięcia i częściowego przeglądu okresowego W następstwie opublikowania w październiku 2008 r. zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu krzemu pochodzącego z ChRL (5) Komisja otrzymała w dniu 1 grudnia 2008 r. wniosek o dokonanie przeglądu zgodnie z art. 11 ust. 2 rozpo­ rządzenia podstawowego. Oprócz tego w dniu 18 grudnia 2008 r. do Komisji wpłynął również wniosek o przeprowadzenie częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Wniosek dotyczący przeglądu wygaśnięcia został złożony przez Euroalliages (Komitet Łącznikowy Przemysłu Meta­ lurgicznego) w imieniu producentów unijnych reprezen­ tujących większą część, w tym przypadku 100 %, łącznej unijnej produkcji krzemu. W uzasadnieniu wniosku podano, że w związku z wygaśnięciem środków istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu i ponownego wystąpienia szkody dla przemysłu unij­ nego. Wniosek o przeprowadzenie częściowego przeglądu okresowego został złożony przez EUSMET (Europejscy Użytkownicy Krzemu Metalicznego) i jego zakres ograni­ czony jest do badania dumpingu. Wniosek opierał się na dowodach prima facie wskazujących, że okoliczności, na podstawie których ustanowiono środki, uległy zmianie i że nowe okoliczności mają charakter trwały. Po konsultacji z Komitetem Doradczym Komisja ustaliła, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie przeglądu wygaśnięcia i przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 rozporządzenia podstawowego, i opublikowała zawiadomienie o wszczęciu takich prze­ glądów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (6) („zawiadomienie o wszczęciu postępowania”).

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 9 i art. 11 ust. 2 i 3, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: A. PROCEDURA 1. Obowiązujące środki

(1)

(4)

W marcu 2004 r., w następstwie przeglądu wygaśnięcia Rada nałożyła rozporządzeniem (WE) nr 398/2004 (2) ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). Stawka ostatecznego cła mającego zastosowanie do ceny netto franco granica Unii przed ocleniem wynosiła 49 %. Pierwotne środki wprowadzone zostały rozporzą­ dzeniem (EWG) nr 2200/90 (3). W styczniu 2007 r. rozporządzeniem Rady (WE) nr 42/2007 (4) ostateczne cło antydumpingowe zostało rozszerzone na przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Republiki Korei.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 343 z 22.12.2009, s. 51. 66 z 4.3.2004, s. 15. 198 z 28.7.1990, s. 57. 13 z 19.1.2007, s. 1.

(5)

(2)

(6)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

(5) Dz.U. C 254 z 7.10.2008, s. 9. (6) Dz.U. C 51 z 4.3.2009, s. 17.

L 131/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.5.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L131 - 29 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 470/2010 z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L131 - 27 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 469/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L131 - 22 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 468/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.