Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 468/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy

Data ogłoszenia:2010-05-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 22

Strona 1 z 2
L 131/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.5.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 468/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy

KOMISJA EUROPEJSKA,

rybackie znajdujące się w wykazach statków NNN przy­ jętych przez regionalne organizacje ds. rybołówstwa.

(4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapo­ biegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmienia­ jące rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (1), w szczególności jego art. 27 i 30, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Do chwili bezpośredniego zidentyfikowania przez Komisję innych statków rybackich jako prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy w unijnym wykazie figurować będą jedynie statki znaj­ dujące się w wykazach statków NNN przyjętych przez regionalne organizacje ds. rybołówstwa. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołów­ stwa i Akwakultury,

(5)

Rozdział V rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 usta­ nawia procedury identyfikacji statków rybackich prowa­ dzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (statki rybackie NNN), a także procedury sporzą­ dzania unijnego wykazu takich statków. Artykuł 37 wymienionego rozporządzenia przewiduje działania podejmowane wobec statków rybackich wpisanych do przedmiotowego wykazu. Zgodnie z art. 27 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 w unijnym wykazie należy umieszczać statki rybackie zidentyfikowane przez Komisję jako statki rybackie NNN. Zgodnie z art. 30 wymienionego rozporządzenia w unijnym wykazie powinny również figurować statki

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Do celów niniejszego rozporządzenia „unijny wykaz statków NNN” oznacza wykaz statków rybackich prowadzących niele­ galne, nieraportowane i nieuregulowane połowy, o których mowa w art. 27 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008. Artykuł 2 Ustanawia się unijny wykaz statków NNN stanowiący załącznik do niniejszego rozporządzenia. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 maja 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1.

29.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/23

ZAŁĄCZNIK Unijny wykaz statków NNN CZĘŚĆ A Statki umieszczone w wykazie zgodnie z art. 27 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 CZĘŚĆ B Statki umieszczone w wykazie zgodnie z art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008

Numer identyfikacyjny statku wg IMO (1)/ numer referencyjny wg regionalnej organizacji ds. rybołówstwa

Nazwa statku (poprzednia nazwa) (2)

Państwo bandery (2)

Regionalna organizacja ds. rybołówstwa, która umieściła statek w swoim wykazie (2)

20080003 20060010 20060009 7306570

ABDI BABA 1 (EROL BÜLBÜL) ACROS NO. 2 ACROS NO. 3 ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE) ALDABRA

Boliwia Turcja)

(poprzednia

bandera: znana znana

ICCAT ICCAT ICCAT NEAFC, NAFO, SEAFO CCAMLR, SEAFO CCAMLR, SEAFO

Nieznane (ostatnia bandera: Honduras) Nieznane (ostatnia bandera: Honduras) Panama Togo Togo Nieznane (ostatnia bandera: Vanuatu) Nieznane (ostatnia bandera: Indonezja) Nieznane (ostatnia bandera: Indonezja) Indonezja Togo Nieznane Nieznane Nieznane Togo (poprzednia Gwinea Równikowa) Boliwia Turcja) (poprzednia

7036345

AMORINN BALENA BHASKARA No 10 BHASKARA No 9 BHINEKA BIGARO

znana znana znana

IOTC IATTC IATTC IATTC CCAMLR, SEAFO ICCAT ICCAT IATTC

20060001 20040005

BIGEYE BRAVO CAMELOT

6803961 20080002

CARMELA (GOLD DRAGON) CEVAHIR (SALIH BAYRAKTAR) CHIA HAO No 66

bandera: bandera: znana

CCAMLR, SEAFO ICCAT IATTC CCAMLR, SEAFO CCAMLR, SEAFO CCAMLR, SEAFO ICCAT NEAFC, NAFO, SEAFO

Nieznane (ostatnia bandera: Belize) Togo Gwinea Równikowa Panama

8713392 6607666 7322897 20080001 8422852

CHU LIM CONSTANT CORVUS DANIAA (CARLOS) DOLPHIN (OGNEVKA)

Nieznane (ostatnia znana bandera: Gwinea Konakry) Rosja

L 131/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.5.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 22 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L131 - 29 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 470/2010 z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L131 - 27 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 469/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L131 - 1 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 467/2010 z dnia 25 maja 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Republiki Korei, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 i częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.