Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 133 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (1)

Data ogłoszenia:2010-05-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 133 POZ 1

Strona 1 z 40
31.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrek­ tywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 131,

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporzą­ dzenie (WE) nr 1907/2006 (2) harmonizuje przepisy i kryteria dotyczące klasyfikacji i oznakowania substancji, mieszanin oraz pewnych szczególnych wyrobów we Wspólnocie, uwzględniając kryteria klasyfikacji i zasady oznakowania GHS.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Karty charakterystyki są powszechnie przyjętą i skuteczną metodą dostarczania informacji dotyczących substancji i mieszanin we Wspólnocie i stały się integralną częścią systemu w ramach rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebez­ piecznych (3) oraz dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonaw­ czych i administracyjnych państw członkowskich odno­ szących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (4) były zmieniane kilku­ krotnie. Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE zostaną zastąpione z zastosowaniem okresu przejściowego, w którym substancje muszą być klasyfikowane, oznako­ wane i pakowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 od dnia 1 grudnia 2010 r., a mieszaniny od dnia 1 czerwca 2015 r., niemniej jednak od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 1 czerwca 2015 r. wymagane jest klasyfikowanie substancji zarówno zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG jak i z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008. Obie dyrektywy zostaną uchylone całkowicie rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 ze skutkiem od dnia 1 czerwca 2015 r.

(2)

Aby ułatwić w skali światowej wymianę handlową i jednocześnie zapewnić ochronę zdrowia ludzi i środowiska, od ponad 10 lat w ramach struktury Orga­ nizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) starannie opraco­ wuje się zharmonizowane kryteria klasyfikacji i oznakowania oraz zasady dotyczące kart charaktery­ styki; w wyniku tych prac powstał Globalnie Zharmoni­ zowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (zwany dalej „GHS”).

(5)

W związku z powyższym należy zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w celu przystoso­ wania go do kryteriów klasyfikacji i innych odnośnych przepisów ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008.

(1) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2) Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1. (3) Dz.U. 196 z 16.8.1967, s. 1. (4) Dz.U. L 200 z 30.7.1999, s. 1.

L 133/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.5.2010

(6)

Wymagania dotyczące kart charakterystyki określone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 należy poza tym dostosować do zasad dotyczących kart charakterystyki zgodnie z GHS, aby ten potrójny mecha­ nizm – klasyfikacji, oznakowania i kart charakterystyki – spełniał swoją rolę poprzez współdziałanie jego elementów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 133 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.