Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 471/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu w Unii (1)

Data ogłoszenia:2010-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 1

Strona 1 z 2
1.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 471/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu w Unii

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporzą­ dzenie (EWG) nr 2092/91 (1), w szczególności jego art. 33 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, w załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustana­ wiającego szczegółowe zasady wykonania rozporzą­ dzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (2) ustanowiono wykaz krajów trzecich, których system produkcji i środki kontroli w zakresie produkcji ekologicznej zostały uznane za równoważne ze środkami ustanowionymi we wspomnianym rozpo­ rządzeniu. Wobec nowych wniosków i informacji, które Komisja otrzymała ze strony krajów trzecich od czasu ostatniej publikacji wykazu, należy uwzględnić pewne zmiany i dodać je lub wprowadzić do wykazu.

Niektóre produkty rolne przywożone z Japonii są obecnie wprowadzane do obrotu w Unii na mocy prze­ pisów przejściowych przewidzianych w art. 19 rozporzą­ dzenia (WE) nr 1235/2008. Japonia zwróciła się do Komisji z wnioskiem o włączenie jej do wykazu przewi­ dzianego w załączniku III do tego rozporządzenia oraz przedstawiła informacje wymagane na mocy art. 7 i 8 tego rozporządzenia. W wyniku sprawdzenia informacji a następnie dyskusji z władzami Japonii uznano, że prze­ pisy regulujące produkcję i kontrolę ekologicznych produktów rolnych w tym kraju są równoważne z przepisami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007. Komisja przeprowadziła kontrolę na miejscu w zakresie przepisów dotyczących produkcji i środków kontroli rzeczywiście stosowanych w Japonii, zgodnie z art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007. Komisja powinna zatem włączyć Japonię do wykazu, o którym mowa w załączniku III do rozpo­ rządzenia (WE) nr 1235/2008.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1235/2008.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią regulacyjnego Komitetu ds. Produkcji Ekologicznej,

(2)

Władze Australii powiadomiły Komisję, że jedna jednostka certyfikująca przeszła restrukturyzację i zmieniła nazwę. Władze Australii dostarczyły Komisji niezbędnych gwarancji potwierdzających ponad wszelką wątpliwość, że nowa jednostka certyfikująca spełnia warunki, o których mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo­ rządzenia.

(1 )

Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 25.

L 134/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.6.2010

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 31 maja 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

1.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/3

ZAŁĄCZNIK W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 5 tekstu dotyczącego Australii tiret czwarte otrzymuje brzmienie: „— NASAA Certified Organic (NCO), www.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 75 z 20101.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Austrii

 • Dz. U. L134 - 73 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/34/UE z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej penkonazol (1)

 • Dz. U. L134 - 66 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (1)

 • Dz. U. L134 - 63 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 476/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 czerwca 2010 r.

 • Dz. U. L134 - 61 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L134 - 59 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 474/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 25 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 473/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L134 - 4 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 472/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.