Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 472/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Data ogłoszenia:2010-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 4

Strona 1 z 22
L 134/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.6.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 472/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 7, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA 1.1. Wszczęcie postępowania

(1) (6)

umożliwić Komisji podjęcie decyzji o kontroli wyryw­ kowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszystkich unijnych produ­ centów i importerów poproszono o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie, jak określono w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, podstawowych informacji na temat swojej działalności związanej z produktem objętym dochodzeniem i prowadzonej w okresie objętym dochodzeniem (dnia 1 lipca 2008 r. – dnia 30 czerwca 2009 r.). Czternastu unijnych producentów dostarczyło wymagane informacje i wyraziło zgodę na włączenie ich do próby. Na podstawie informacji otrzymanych od współpracują­ cych producentów unijnych Komisja objęła próbą pięciu unijnych producentów, których udział w sprzedaży reali­ zowanej przez wszystkich współpracujących produ­ centów unijnych wynosił 65 %. Ośmiu importerów dostarczyło wymagane informacje i wyraziło zgodę na włączenie ich do próby. Na podstawie informacji otrzymanych od współpracujących importerów Komisja objęła próbą dwóch importerów, których udział w przywozie realizowanym przez wszyst­ kich współpracujących importerów wynosił 83 % i którzy reprezentowali 48 % całości przywozu ze Zjed­ noczonych Emiratów Arabskich (ZEA), Iranu i Pakistanu. Komisja rozesłała kwestionariusze do producentów eksportujących, unijnych producentów i importerów objętych próbą, do wszystkich zainteresowanych użyt­ kowników i dostawców oraz do innych podmiotów, które zgłosiły się w terminach ustalonych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu otrzy­ mano od pięciu objętych próbą producentów unijnych, jednego objętego próbą importera, dziesięciu użytkow­ ników unijnych, trzech dostawców surowców, jednego producenta eksportującego z Iranu i powiązanego z nim przedsiębiorstwa handlowego, jednego producenta eksportującego z Pakistanu i jednego producenta ekspor­ tującego ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ponadto siedmiu współpracujących producentów unijnych przed­ stawiło wymagane dane ogólne na potrzeby analizy szkody. Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie infor­ macje uważane za niezbędne w celu wstępnego ustalenia występowania dumpingu, powstałych szkód oraz interesu Unii. Przeprowadzono wizyty weryfikacyjne w siedzibach następujących przedsiębiorstw: a) Producenci unijni — Novapet SA, Hiszpania, — Equipolymers srl, Włochy, — UAB Orion Global PET (Indorama), Litwa, — UAB Neo Group, Litwa;

W dniu 3 września 2009 r. Komisja ogłosiła w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej (2) („zawiadomienie o wszczęciu postępowania”) wszczęcie postępowania antydumpingo­ wego w odniesieniu do przywozu do Unii niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich („kraje, których dotyczy postępowanie”). Postępowanie wszczęto na podstawie skargi złożonej w dniu 20 lipca 2009 r. przez Komitet ds. politereftalanu etylenu stowarzyszenia Plastics Europe („skarżący”) w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, w tym przypadku powyżej 50 %, całkowitej unijnej produkcji niektórych politereftalanów etylenu. Skarga zawierała dowody prima facie wskazujące na dumping produktu objętego postępowaniem, pochodzącego z krajów, których dotyczy postępowanie i na wynikającą z niego istotną szkodę, które uznano za wystarczające do wszczęcia postępowania antydumpingowego. 1.2. Strony zainteresowane postępowaniem

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 75 z 20101.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Austrii

 • Dz. U. L134 - 73 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/34/UE z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej penkonazol (1)

 • Dz. U. L134 - 66 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (1)

 • Dz. U. L134 - 63 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 476/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 czerwca 2010 r.

 • Dz. U. L134 - 61 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L134 - 59 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 474/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 25 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 473/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L134 - 1 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 471/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu w Unii (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.