Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 73

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/34/UE z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej penkonazol (1)

Data ogłoszenia:2010-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 73

1.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/73

DYREKTYWA KOMISJI 2010/34/UE z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej penkonazol

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 91/414/WE stanowi, że włączenie substancji do załącznika I może być uzależ­ nione od spełnienia określonych warunków. Należy zatem wymagać od powiadamiającego przedstawienia dalszych informacji na temat obecności i zachowania metabolitu glebowego CGA179944 w ziemiach kwaś­ nych.

(5) (6)

Dyrektywą Komisji 2009/77/WE (2) penkonazol został włączony jako substancja aktywna do załącznika I dyrektywy 91/414/EWG wraz ze szczegółowym prze­ pisem, zgodnie z którym państwa członkowskie mogą zezwolić na jego stosowanie jedynie w szklarniach, a powiadamiający musi przedłożyć do dnia 31 grudnia 2011 r. dalsze informacje na temat obecności i zachowania metabolitu glebowego U1. W dniu 6 maja 2009 r. powiadamiający przedłożył wymagane informacje Niemcom, które rozporządzeniem Komisji (WE) nr 451/2000 (3) wyznaczone zostały do pełnienia roli sprawozdawcy. Niemcy przeanalizowały dodatkowe informacje, a także przedłożone Komisji w dniu 6 listopada 2009 r. uzupełnienie projektu spra­ wozdania z oceny penkonazolu, które przedstawione zostało innym państwom członkowskim oraz Europej­ skiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w celu zgłaszania uwag. Przekazane komentarze nie zawierały istotnych zastrzeżeń, a pozostałe państwa członkowskie i EFSA nie zgłosiły uwag, które wyklucza­ łyby rozszerzenie stosowania. Projekt sprawozdania z oceny i jego uzupełnienie zweryfikowane zostały przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane w dniu 11 maja 2010 r. w formie opracowanego przez Komisję sprawoz­ dania z przeglądu penkonazolu. Nowe informacje na temat obecności i zachowania meta­ bolitu glebowego U1 przedstawione przez powiadamia­ jącego oraz nowa ocena przeprowadzona przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy wykazują, że środki ochrony roślin zawierające penkonazol prawdopo­ dobnie będą spełniać ogólne wymogi określone w art. 5 ust. 1 lit a) i b) dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zamierzonych zastosowań określonych w pierwotnej dokumentacji przeanalizowanej i wyszczególnionej w sprawozdaniu Komisji z przeglądu. Nie jest już zatem konieczne ograniczanie stosowania penkonazolu do szklarni, jak określono w dyrektywie 91/414/EWG zmienionej dyrektywą 2009/77/WE. Bez uszczerbku dla tego ustalenia należy uzyskać dalsze informacje na temat pewnych szczegółowych kwestii.

Należy zatem 91/414/EWG.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

(2)

Artykuł 1 W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrek­ tywą. Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 lipca 2010 r. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 31 maja 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. (2) Dz.U. L 172 z 2.7.2009, s. 23. (3) Dz.U. L 55 z 29.2.2000, s. 25.

L 134/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.6.2010

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG w kolumnie „Przepisy szczególne” w pozycji 292 wprowadza się następujące zmiany: 1) część A otrzymuje brzmienie: „CZĘŚĆ A Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka grzybobójczego.”; 2) w akapicie czwartym części B zdanie pierwsze: „Państwa członkowskie, których to dotyczy, zwracają się o przedstawienie dalszych informacji na temat obecności i zachowania metabolitu glebowego U1.”, otrzymuje brzmienie: „Państwa członkowskie, których to dotyczy, zwracają się o przedstawienie dalszych informacji na temat obecności i zachowania metabolitu glebowego CGA179944 w ziemiach kwaśnych.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 73 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 75 z 20101.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Austrii

 • Dz. U. L134 - 66 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (1)

 • Dz. U. L134 - 63 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 476/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 czerwca 2010 r.

 • Dz. U. L134 - 61 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L134 - 59 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 474/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 25 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 473/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L134 - 4 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 472/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L134 - 1 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 471/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu w Unii (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.