Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 135 POZ 1

Tytuł:

Decyzja nr 477/2010/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. uchylająca decyzję Rady 79/542/EWG ustalającą wykaz państw trzecich lub części państw trzecich i ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt i ludzi oraz warunki wystawiania świadectw weterynaryjnych dla przywożonych do Wspólnoty pewnych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa

Data ogłoszenia:2010-06-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 135 POZ 1

Strona 1 z 2
2.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 135/1

I

(Akty ustawodawcze)

DECYZJE

DECYZJA NR 477/2010/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 19 maja 2010 r. uchylająca decyzję Rady 79/542/EWG ustalającą wykaz państw trzecich lub części państw trzecich i ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt i ludzi oraz warunki wystawiania świadectw weterynaryjnych dla przywożonych do Wspólnoty pewnych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2 oraz art. 168 ust. 4 lit. b),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

cich lub części państw trzecich i ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt i ludzi oraz warunki wystawiania świa­ dectw weterynaryjnych dla przywożonych do Wspólnoty pewnych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa (4). W decyzji tej określono warunki sanitarne dotyczące przywozu do Unii żywych zwierząt, z wyłączeniem zwie­ rząt z rodziny koniowatych, oraz dotyczące przywozu świeżego mięsa tych zwierząt, w tym mięsa koniowatych, lecz z wyłączeniem przetworów mięsnych. W załącznikach I i II do tej decyzji zawarto również wykazy krajów trzecich lub ich części, z których dozwo­ lony jest przywóz do Unii niektórych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa, a także wzory świadectw wetery­ naryjnych.

po konsultacji z Komitetem Regionów,

(3)

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weteryna­ ryjnej przy przywozie z państw trzecich bydła, owiec i kóz, trzody chlewnej, świeżego mięsa lub produktów mięsnych (3) przewidywała sporządzenie wykazu krajów trzecich lub ich części, z których przywóz niektórych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa wymaga zezwo­ lenia państw członkowskich.

(2)

W związku z tym przyjęto decyzję Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. ustalającą wykaz państw trze­

(4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 )

Od dnia przyjęcia tej decyzji ustanowiono szereg nowych wymogów dotyczących zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego w innych aktach wspólnotowych, w tym w dyrektywie Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającej przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowa­ dzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczo­ nych do spożycia przez ludzi (5), w dyrektywie Rady 2004/68/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiającej warunki zdrowia zwierząt regulujące przywóz do oraz tranzyt przez terytorium Wspólnoty niektórych żywych zwierząt kopytnych (6), w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożyw­ czych (7), w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzę­ cego (8), w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 146 z 14.6.1979, s. 15. 18 z 23.1.2003, s. 11. 139 z 30.4.2004, s. 321. 139 z 30.4.2004, s. 1. 139 z 30.4.2004, s. 55.

(1) Opinia z dnia 16 grudnia 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2010 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. (3) Dz.U. L 302 z 31.12.1972, s. 28.

L 135/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.6.2010

organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1) oraz w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędo­ wych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (2).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 135 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L135 - 46 z 20102.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 482/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L135 - 38 z 20102.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 481/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 2011 r. odnoszących się do międzypokoleniowego dziedziczenia niekorzystnych sytuacji życiowych (1)

 • Dz. U. L135 - 36 z 20102.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 480/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Spressa delle Giudicarie (ChNP))

 • Dz. U. L135 - 26 z 20102.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 479/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L135 - 3 z 20102.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 478/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.