Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 135 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 478/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-06-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 135 POZ 3

Strona 1 z 24
2.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 135/3

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 478/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 7, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA 1.1. Wszczęcie postępowania

(1) (5)

teresowane strony, a także przedstawicieli ChRL, Korei i Tajwanu. Zainteresowanym stronom dano możliwość przedstawienia uwag na piśmie oraz zgłoszenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Skarżący, inni producenci unijni, producenci eksportujący w ChRL, Korei i na Tajwanie, importerzy oraz użytkow­ nicy przedstawili swoje uwagi. Wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłu­ chane, uzyskały taką możliwość. Ze względu na dużą liczbę producentów eksportujących w ChRL i Korei oraz importerów, w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania przewidziano kontrolę wyrywkową zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawo­ wego. Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji, czy kontrola wyrywkowa jest konieczna, a w razie stwier­ dzenia takiej konieczności – aby umożliwić dobór próby, zwrócono się do wszystkich znanych producentów eksportujących w ChRL i Korei oraz importerów unij­ nych o zgłoszenie się do Komisji oraz o dostarczenie, jak określono w zawiadomieniu o wszczęciu postępo­ wania, podstawowych informacji o ich działalności zwią­ zanej z produktem objętym postępowaniem w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. Jak wyjaśniono poniżej w motywach 22–27, jedenastu producentów eksportujących w ChRL przedstawiło wymagane informacje i zgodziło się na włączenie do próby. W odniesieniu do Korei czterech producentów eksportujących przedstawiło wymagane informacje i zgodziło się na włączenie do próby. Na podstawie informacji otrzymanych od współpracują­ cych producentów eksportujących Komisja dobrała próbę trzech producentów w ChRL lub grup przedsiębiorstw powiązanych, mających największy wywóz do Unii. O wyrażenie opinii zwrócono się do wszystkich produ­ centów eksportujących, których dotyczy postępowanie, a także do ich zrzeszenia oraz władz ChRL, i wszyscy zgodzili się na dobór próby.

(4)

Dnia 8 września 2009 r. Komisja ogłosiła w zawiadomieniu (zawiadomienie o wszczęciu postępo­ wania) opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) wszczęcie postępowania antydumpingo­ wego dotyczącego przywozu do Unii przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL), Republiki Korei (Korea) i Tajwanu (kraje, których dotyczy postępowanie). Postępowanie wszczęto na skutek skargi złożonej w dniu 27 lipca 2009 r. przez CIRFS – European Man-made Fibres Association (skarżący) w imieniu producentów przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, reprezentujących znaczną część, w tym przypadku ponad 60 %, całkowitej produkcji unijnej przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów. Skarga zawierała dowody prima facie wska­ zujące na dumping wymienionego produktu i wynikającą z niego istotną szkodę, które uznano za wystarczające uzasadnienie wszczęcia dochodzenia. 1.2. Strony, których dotyczy postępowanie

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 135 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L135 - 46 z 20102.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 482/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L135 - 38 z 20102.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 481/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 2011 r. odnoszących się do międzypokoleniowego dziedziczenia niekorzystnych sytuacji życiowych (1)

 • Dz. U. L135 - 36 z 20102.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 480/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Spressa delle Giudicarie (ChNP))

 • Dz. U. L135 - 26 z 20102.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 479/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L135 - 1 z 20102.6.2010

  Decyzja nr 477/2010/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. uchylająca decyzję Rady 79/542/EWG ustalającą wykaz państw trzecich lub części państw trzecich i ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt i ludzi oraz warunki wystawiania świadectw weterynaryjnych dla przywożonych do Wspólnoty pewnych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.