Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 135 POZ 38

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 481/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 2011 r. odnoszących się do międzypokoleniowego dziedziczenia niekorzystnych sytuacji życiowych (1)

Data ogłoszenia:2010-06-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 135 POZ 38

Strona 1 z 4
L 135/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.6.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 481/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 2011 r. odnoszących się do międzypokoleniowego dziedziczenia niekorzystnych sytuacji życiowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) (1), w szczególności jego art. 15 ust. 2 lit. f), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

w części przekrojowej EU-SILC. Należy określić wykaz dodatkowych zmiennych obowiązkowych na rok 2011, który zostanie włączony do modułu dotyczącego międzypokoleniowego dziedziczenia niekorzystnych sytuacji życiowych. Wykaz taki powinien dodatkowo zawierać kody i definicje zmiennych.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Rozporządzeniem (WE) nr 1177/2003 ustanowiono wspólne ramy systematycznego tworzenia statystyk Wspólnoty w zakresie dochodów i warunków życia, zawierających porównywalne i aktualne dane przekro­ jowe oraz dane dotyczące zmian w czasie w zakresie dochodów oraz poziomu i zróżnicowania ubóstwa i wykluczenia społecznego na poziomie krajowym i poziomie Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 niezbędne jest wprowadzenie środków wykonawczych odnoszących się do wykazu obowiązko­ wych dodatkowych obszarów tematycznych i zmiennych, który ma być corocznie uwzględniany

Artykuł 1 Wykaz dodatkowych zmiennych obowiązkowych wraz z kodami i definicjami zmiennych dla modułu na rok 2011 dotyczącego międzypokoleniowego dziedziczenia niekorzyst­ nych sytuacji życiowych, który zostanie uwzględniony w części przekrojowej statystyk Wspólnoty w zakresie dochodów i warunków życia (EU-SILC), określony jest w załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 1 czerwca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 165 z 3.7.2003, s. 1.

2.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 135/39

ZAŁĄCZNIK Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się jednostki, sposoby gromadzenia danych, okresy odniesienia i definicje określone poniżej: 1. Jednostka Należy dostarczyć informacje dotyczące wszystkich obecnych członków gospodarstwa domowego w odpowiednich przypadkach, wszystkich wybranych respondentów w wieku powyżej 24 i poniżej 60 lat. 2. Sposób gromadzenia danych Zważywszy na rodzaj informacji, które mają być gromadzone, dopuszcza się wyłącznie wywiady bezpośrednie lub uzyskiwanie informacji z rejestrów urzędowych. Wyjątkowo zezwala się na udzielanie wywiadów zastępczych w przypadku czasowej nieobecności lub niemożności udzielenia wywiadu. 3. Okres odniesienia Za okres odniesienia przyjmuje się okres, w którym respondent miał około 14 lat. 4. Definicje (1) Ojciec: osoba, którą respondent, będąc w wieku około 14 lat, uważał za swojego ojca. Zazwyczaj jest nim ojciec biologiczny, natomiast w przypadku gdy respondent w okresie odniesienia uważał za swego ojca inną osobę, to odpowiedzi powinny dotyczyć właśnie tej osoby, nawet jeżeli ojciec biologiczny żyje i jest znany.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 135 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L135 - 46 z 20102.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 482/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L135 - 36 z 20102.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 480/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Spressa delle Giudicarie (ChNP))

 • Dz. U. L135 - 26 z 20102.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 479/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L135 - 3 z 20102.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 478/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L135 - 1 z 20102.6.2010

  Decyzja nr 477/2010/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. uchylająca decyzję Rady 79/542/EWG ustalającą wykaz państw trzecich lub części państw trzecich i ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt i ludzi oraz warunki wystawiania świadectw weterynaryjnych dla przywożonych do Wspólnoty pewnych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.