Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 136 POZ 1

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie stosowania zharmonizowanej metodologii klasyfikacji i zgłaszania skarg i zapytań konsumentów

Data ogłoszenia:2010-06-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 136 POZ 1

Strona 1 z 20
2.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 136/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ZALECENIA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie stosowania zharmonizowanej metodologii klasyfikacji i zgłaszania skarg i zapytań konsumentów (2010/304/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 292,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rada Europejska w konkluzjach prezydencji z dnia 14 grudnia 2007 r. z zadowoleniem przyjęła Przegląd jednolitego rynku, w którym wezwano do przyjęcia poli­ tyki i regulacji na poziomie unijnym w celu lepszego zrozumienia wyników rynkowych dla konsumentów na rynku wewnętrznym, przez opracowanie narzędzi i wskaźników, takich jak skargi konsumentów.

Zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajo­ wymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (rozporzą­ dzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów) (2) państwa członkowskie we współpracy z Komisją rozwijają wspólne ramy klasyfikowania skarg konsumentów. W tym celu należy wprowadzić zharmo­ nizowaną metodologię klasyfikowania i zgłaszania Komisji skarg konsumentów, stosowaną przez organy zajmujące się skargami w UE. W celu lepszego monito­ rowania działania rynku należy rozszerzyć tę metodo­ logię na zapytania konsumentów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

(2)

Parlament Europejski w rezolucji z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie tablicy wyników dla rynków konsu­ menckich zachęcił Komisję oraz państwa członkowskie do pracy nad zharmonizowaniem systemów klasyfikacji skarg stosowanych przez właściwe organy i służby odpo­ wiedzialne za pomoc konsumentom w państwach człon­ kowskich oraz do ustanowienia ogólnounijnej bazy danych skarg konsumentów. W rezolucji z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie ochrony konsumentów Parla­ ment Europejski wezwał wszystkie organy zajmujące się skargami do przyjęcia zharmonizowanej metodologii klasyfikacji i zgłaszania skarg konsumentów, zgodnie z propozycją Komisji.

1. Organy zajmujące się skargami, w szczególności organy państw członkowskich odpowiedzialne za ochronę konsu­ mentów, organizacje konsumenckie, organy regulacyjne, alternatywne organy rozstrzygania sporów, biura skarg, niezależni rzecznicy praw obywatelskich powołani przez rządy krajowe, niezależni rzecznicy praw konsumenta powo­ łani przez podmioty handlowe i branżowe jednostki regula­ cyjne, powinny stosować niniejsze zalecenie zgodnie z pkt 2–9 i ewentualnymi wymogami poufności, jakimi podlegają, w odniesieniu do wszystkich reklam komercyjnych kierowa­ nych do konsumentów oraz w odniesieniu do umów sprze­ daży i umów o świadczenie usług zawieranych między podmiotami handlowymi a konsumentami.

(3)

W komunikacie Komisji do Rady z dnia 13 marca 2007 r. „Strategia polityki konsumenckiej UE na lata 2007–2013 – Wzmocnienie pozycji konsumentów, polepszenie ich dobrobytu oraz zapewnienie ich skutecznej ochrony” (1) jako jeden z priorytetów ustano­ wiono lepsze monitorowanie rynków konsumenckich oraz krajowych polityk konsumenckich, w tym opraco­ wanie narzędzi monitorowania skarg konsumentów.

2. Do celów niniejszego zalecenia stosuje się poniższe definicje:

a) „konsument” oznacza każdą osobę fizyczną działającą w celach, które nie mieszczą się w ramach jej działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub zawodowej;

(2) Dz.U. L 364 z 9.12.2004, s. 1.

(1) COM(2007) 99 wersja ostateczna.

L 136/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.6.2010

b) „skarga konsumenta” oznacza wyrażenie przez konsu­ menta niezadowolenia z określonego podmiotu handlo­ wego do organu zajmującego się skargami w związku z promocją, sprzedażą lub dostawą produktów lub usług, wykorzystaniem produktów lub usług, lub obsługą posprzedażną; c) „zapytanie konsumenta” oznacza prośbę o informację lub radę, inną niż skarga, wyrażoną przez konsumenta do organu zajmującego się skargami, dotyczącą promocji, sprzedaży lub dostawy produktów lub usług, wykorzys­ tania produktów lub usług, lub obsługi posprzedażnej; d) „podmiot handlowy” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która w ramach promocji, sprzedaży lub dostawy produktów lub usług, wykonuje działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową, oraz każdą osobę działającą w imieniu lub na rzecz podmiotu; e) „organ zajmujący się skargami” oznacza każdy organ odpowiedzialny za gromadzenie lub rozstrzyganie skarg konsumentów, albo udzielanie porad lub dostarczanie informacji konsumentom w związku ze skargami lub zapytaniami, który jest stroną trzecią względem konsu­ menta wnoszącego skargę lub zapytanie dotyczące podmiotu handlowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 136 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.