Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 137 POZ 4

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie monitorowania poziomów akryloamidu w żywności (1)

Data ogłoszenia:2010-06-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 137 POZ 4

Strona 1 z 4
L 137/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.6.2010

ZALECENIA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie monitorowania poziomów akryloamidu w żywności

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/307/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 292,

(6)

Przemysł spożywczy i państwa członkowskie nie ustają w staraniach o zbadanie procesów powstawania akryloamidu i sposobów obniżenia jego poziomu w środkach spożywczych. Aby umożliwić monitorowanie wpływu tych starań, należy kontynuować gromadzenie danych.

a także mając na uwadze, co następuje:

Doświadczenia zdobyte w trakcie stosowania zalecenia 2007/331/WE wskazują, że program monitorowania wymaga kilku zmian, np. w odniesieniu do klasyfikacji środków spożywczych.

(1)

Zaleceniem Komisji 2007/331/WE z dnia 3 maja 2007 r. w sprawie monitorowania poziomów akrylamidu w żywności (1) ustanowiono trzyletni program monitoro­ wania (2007–2009) akryloamidu w niektórych środkach spożywczych.

(7)

Istotne jest przekazywanie raz do roku wyników moni­ torowania do EFSA, który zapewni wprowadzenie ich do bazy danych.

(8) (2)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (dalej zwany EFSA) dokonał zestawienia wyników za rok 2007 w sprawozdaniu naukowym pt. „Wyniki monitoro­ wania poziomów akryloamidu w żywności” (2), opubliko­ wanym w dniu 30 kwietnia 2009 r. W sprawozdaniu tym uwzględniono również wyniki dotyczące akryloamidu za lata 2003–2006, uzyskane od państw człon­ kowskich i opracowane przez Instytut Materiałów Odnie­ sienia i Pomiarów przy Wspólnym Centrum Badawczym Komisji. Wyniki za lata 2008 i 2009 nie są jeszcze dostępne. Kiedy wyniki te będą dostępne, sprawozdanie naukowe zostanie zaktualizowane.

Niniejsze zalecenie nie powinno być ograniczone w czasie, należy jednak regularnie oceniać, czy monito­ rowanie jest potrzebne,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

1) Państwa członkowskie powinny wykonywać, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zalecenia, badania monitorin­ gowe poziomów akryloamidu w środkach spożywczych, wymienionych w tym załączniku.

(3)

Konfederacja Przemysłu Spożywczego UE (CIAA) opraco­ wała zestaw narzędzi zawierający wskazówki, z których producenci żywności mogą korzystać wybiórczo, zgodnie ze swoimi szczególnymi potrzebami, aby obniżyć poziom akryloamidu w swoich produktach.

2) Do dnia 1 czerwca każdego roku, a po raz pierwszy do dnia 1 czerwca 2011 r., państwa członkowskie powinny dostar­ czać EFSA dane dotyczące poprzedniego roku w formacie określonym przez EFSA; dane te zostaną następnie wprowa­ dzone do jednej bazy danych.

(4)

W sprawozdaniu EFSA z dnia 30 kwietnia 2009 r. stwierdzono, że nie obserwuje się stałej tendencji do obniżania się poziomów akryloamidu w różnych grupach produktów oraz że na danym etapie nie jest jasne, czy zestaw narzędzi dotyczący akryloamidu przy­ niósł pożądany skutek.

3) Aby zapewnić reprezentatywność pobranych próbek w danej partii, państwa członkowskie powinny przestrzegać proce­ dury pobierania próbek przedstawionej w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiającego metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych (3).

(3) Dz.U. L 88 z 29.3.2007, s. 29.

(1) Dz.U. L 123 z 12.5.2007, s. 33. (2) EFSA Scientific Report (2009) 285.

3.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/5

4) Państwa członkowskie przeprowadzają analizę zawartości akryloamidu zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 1 i 2 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 137 POZ 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L137 - 3 z 20103.6.2010

    Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 2 czerwca 2010 r. dotycząca mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości

  • Dz. U. L137 - 1 z 20103.6.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 483/2010 z dnia 2 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.