Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 138 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/721/WE w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych członkom komitetów naukowych i ekspertom w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska

Data ogłoszenia:2010-06-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 138 POZ 24

Strona 1 z 2
L 138/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.6.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/721/WE w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych członkom komitetów naukowych i ekspertom w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska (2010/309/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 168 i 169, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

dzenia powinna być uzależniona od długości posiedzenia (krótki udział, pełny dzień, posiedzenie trwające tylko przed południem lub tylko po południu).

(5)

Należy zatem wprowadzić dostosowania do przepisów dotyczących wypłacania wynagrodzeń za udział członkom komitetów, doradcom i ekspertom zewnętrznym. Należy odpowiednio zmienić art. 19 i załącznik III do decyzji 2008/721/WE,

Artykuł 19 decyzji Komisji 2008/721/WE z dnia 5 września 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylającej decyzję 2004/210/WE (1) stanowi, że członkowie komitetów naukowych, doradcy naukowi z Zespołu Doradców Naukowych ds. Oceny Ryzyka (zwanego dalej „Zespołem”) oraz eksperci zewnętrzni są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia za uczestnictwo w posiedzeniach komitetów, warsztatach tematycznych, grupach roboczych i innych posiedzeniach i wydarzeniach organizowanych przez Komisję, oraz za świadczenie usług sprawozdawców w sprawie określo­ nych zagadnień. W załączniku III do decyzji 2008/721/WE określa się kwoty wynagrodzeń wypłacanych członkom komitetów naukowych, doradcom naukowym z Zespołu i ekspertom zewnętrznym. Obecnie wynagrodzenia za udział w posiedzeniach mogą być wypłacane tylko ekspertom fizycznie obecnym na posiedzeniach. Nowoczesne technologie umożliwiają wymianę opinii ekspertów w ramach wirtualnych posie­ dzeń przy użyciu urządzeń audio lub wideo bądź opro­ gramowania online. Użycie tych narzędzi pozwoliłoby na szerszy udział ekspertów w działalności komitetów naukowych, przy zmniejszeniu do minimum wpływu na środowisko oraz kosztów, a także ograniczeniu czasu ekspertów przeznaczanego na podróże. W przypadku uczestnictwa w posiedzeniu na odległość przy użyciu środków elektronicznych kwota wynagro­

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2008/721/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 19 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „Członkowie komitetów naukowych, doradcy naukowi z Zespołu oraz eksperci zewnętrzni są uprawnieni do otrzy­ mania wynagrodzenia za uczestnictwo, osobiście lub na odległość przy użyciu środków elektronicznych, w posiedzeniach komitetów, warsztatach tematycznych, grupach roboczych i innych posiedzeniach i wydarzeniach organizowanych przez Komisję, oraz za świadczenie usług sprawozdawców w sprawie określonych zagadnień, zgodnie z załącznikiem III.”; 2) załącznik III zastępuje się tekstem w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opub­ likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. znajdującym się

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 3 czerwca 2010 r. W imieniu Komisji José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(4)

(1) Dz.U. L 241 z 10.9.2008, s. 21.

4.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 138/25

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK III WYNAGRODZENIA 1. Członkowie komitetów naukowych, doradcy naukowi z Zespołu oraz eksperci zewnętrzni są uprawnieni do otrzy­ mania następującego wynagrodzenia za uczestnictwo w posiedzeniach komitetów, warsztatach tematycznych, grupach roboczych i innych posiedzeniach i wydarzeniach organizowanych przez Komisję: a) w przypadku osobistego udziału – 385 EUR za każdy dzień obecności; b) w przypadku udziału na odległość – 100 EUR za każdą rozpoczętą godzinę obecności, do limitu: (i) 385 EUR za obecność przed południem i po południu; oraz (ii) 195 EUR za obecność przed południem lub po południu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 138 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L138 - 11 z 20104.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie stanowiska Unii Europejskiej wobec projektu decyzji 1/2003 oraz projektu zalecenia 1/2003 Komisji Mieszanej utworzonej w ramach Umowy Interbus o międzynarodowych okazjonalnych przewozach pasażerów autokarami i autobusami (1)

 • Dz. U. L138 - 10 z 20104.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 490/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. nieustalające minimalnej ceny sprzedaży w ramach pierwszego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 477/2010

 • Dz. U. L138 - 9 z 20104.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 489/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła w ramach pierwszego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 446/2010

 • Dz. U. L138 - 7 z 20104.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 488/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L138 - 6 z 20104.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 487/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L138 - 5 z 20104.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 486/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L138 - 3 z 20104.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 485/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L138 - 1 z 20104.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 484/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 826/2008 ustanawiające wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.