Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 14 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 49/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie pozwoleń na przywóz grzybów zakonserwowanych w 2010 r.

Data ogłoszenia:2010-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 14 POZ 6

L 14/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.1.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 49/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie pozwoleń na przywóz grzybów zakonserwowanych w 2010 r.

KOMISJA EUROPEJSKA

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarzą­ dzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (2)

dzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonser­ wowane przywożone z krajów trzecich (3) przewyższają ilości przewidziane dla produktów pochodzących z Chin i z innych państw. Należy zatem określić zakres, w jakim wnioski o wydanie pozwolenia przesłane Komisji do dnia 15 stycznia 2010 r. mogą zostać zrealizowane,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wnioski o pozwolenia na przywóz złożone na mocy art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1979/2006 w dniach od 4 do 8 stycznia 2010 r. i przekazane Komisji do dnia 15 stycznia 2010 r. są realizowane zgodnie z wartością procentową wnio­ skowanych ilości, określoną w załączniku do niniejszego rozpo­ rządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ilości, w odniesieniu do których tradycyjni importerzy i/lub nowi importerzy złożyli wnioski o pozwolenia w dniach od 4 do 8 stycznia 2010 r. na mocy art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1979/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. otwierającego i ustalającego zarzą­

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 stycznia 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.

(3) Dz.U. L 368 z 23.12.2006, s. 91.

20.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/7

ZAŁĄCZNIK

Przydział procentowy Pochodzenie produktów Chiny Kraje trzecie, inne niż Chiny

— Importerzy tradycyjni (art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1979/2006) — Nowi importerzy (art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1979/2006)

59,637409 %

100 %

5,431473 %

100 %

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 14 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L14 - 12 z 201020.1.2010

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie mianowania Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L14 - 9 z 201020.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję Komitetu Wykonawczego, ustanowionego na mocy konwencji z Schengen z 1990 r., zmieniająca rozporządzenie finansowe w sprawie wydatków instalacyjnych i eksploatacyjnych w celu technicznego wsparcia działania systemu informacyjnego Schengen (C.SIS)

 • Dz. U. L14 - 8 z 201020.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i dwóch zastępców członków z Belgii

 • Dz. U. L14 - 4 z 201020.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 48/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L14 - 2 z 201020.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 47/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1173/2009 w odniesieniu do centrów interwencyjnych pszenicy durum i ryżu w Rumunii

 • Dz. U. L14 - 1 z 201020.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 46/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do okresu realizacji w Rumunii planu żywnościowego dla osób najbardziej potrzebujących w Unii na rok 2009

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.