Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 14 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję Komitetu Wykonawczego, ustanowionego na mocy konwencji z Schengen z 1990 r., zmieniająca rozporządzenie finansowe w sprawie wydatków instalacyjnych i eksploatacyjnych w celu technicznego wsparcia działania systemu informacyjnego Schengen (C.SIS)

Data ogłoszenia:2010-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 14 POZ 9

Strona 1 z 3
20.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/9

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA RADY z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję Komitetu Wykonawczego, ustanowionego na mocy konwencji z Schengen z 1990 r., zmieniająca rozporządzenie finansowe w sprawie wydatków instalacyjnych i eksploatacyjnych w celu technicznego wsparcia działania systemu informacyjnego Schengen (C.SIS) (2010/32/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Schengen („SISNET”) oraz zarządzać tymi umowami do czasu zakończenia migracji do infrastruktury łączności utrzymywanej przez Unię Europejską.

uwzględniając art. 92, 92 A oraz 119 Konwencji wykonawczej do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między rządami państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Fede­ ralnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopnio­ wego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (konwencja z Schengen z 1990 r.) (1),

(4)

Zobowiązania finansowe związane z instalacją i funkcjonowaniem infrastruktury łączności dla środo­ wiska Schengen i wynikające z tych umów są regulowane przez szczegółowe rozporządzenie finansowe ustano­ wione decyzją Rady 2000/265/WE (5).

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Zgodnie z Konwencją z Schengen z 1990 r. koszty insta­ lacji i eksploatacji jednostki C.SIS, w tym koszty rozległej sieci – i jej szyfrowania – łączącej krajowe moduły systemu informacyjnego Schengen z jednostką C.SIS, umawiające się strony ponoszą wspólnie.

(2)

Zobowiązania finansowe związane z instalacją i eksploatacją C.SIS są regulowane przez szczegółowe rozporządzenie finansowe, zmienione decyzją komitetu wykonawczego Schengen z dnia 15 grudnia 1997 r. zmieniającą rozporządzenie finansowe w sprawie C.SIS (2) (dalej zwane „rozporządzeniem finansowym w sprawie C.SIS”).

Rozporządzenie finansowe w sprawie C.SIS oraz rozpo­ rządzenie finansowe w sprawie SISNET mają zastoso­ wanie do Danii, Finlandii i Szwecji oraz do Islandii i Norwegii na mocy decyzji Rady 2000/777/WE (6), a do Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Republiki Słowackiej, Słowenii i Węgier na mocy decyzji Rady 2007/471/WE (7), a także do Szwaj­ carii na mocy decyzji Rady 2008/421/WE (8). Bułgaria, Rumunia oraz Liechtenstein także uczestniczą w stosowaniu przepisów wspomnianych rozporządzeń finansowych od dat, które mają zostać wyznaczone przez Radę odpowiednio: zgodnie z art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z roku 2005 oraz zgodnie z art. 10 Proto­ kołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfe­ deracji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stoso­ wanie i rozwój dorobku Schengen.

(3)

Jeżeli chodzi o infrastrukturę łączności dla środowiska Schengen, zastępca Sekretarza Generalnego Rady został na mocy decyzji 1999/870/WE (3) i decyzji 2007/149/WE (4) upoważniony do tego, by w związku z włączaniem dorobku Schengen w ramy Unii Europej­ skiej reprezentować niektóre państwa członkowskie podczas zawierania umów w sprawie instalowania i funkcjonowania infrastruktury łączności dla środowiska

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 239 z 22.9.2000, s. 19. 239 z 22.9.2000, s. 444. 337 z 30.12.1999, s. 41. 66 z 6.3.2007, s. 19.

(6)

Fakt, że ten sam podmiot będzie zarządzać funkcją wsparcia technicznego oraz rozległą siecią – w tym szyf­ rowaniem – łączącą wspomnianą funkcję z krajowymi modułami SIS, w tym wszystkimi zobowiązaniami finan­ sowymi wynikającymi z ich instalacji i eksploatacji, powi­ nien ułatwić działanie, zapewniając synergie i oszczędzając wysiłek.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 14 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L14 - 12 z 201020.1.2010

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie mianowania Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L14 - 8 z 201020.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i dwóch zastępców członków z Belgii

 • Dz. U. L14 - 6 z 201020.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 49/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie pozwoleń na przywóz grzybów zakonserwowanych w 2010 r.

 • Dz. U. L14 - 4 z 201020.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 48/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L14 - 2 z 201020.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 47/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1173/2009 w odniesieniu do centrów interwencyjnych pszenicy durum i ryżu w Rumunii

 • Dz. U. L14 - 1 z 201020.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 46/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do okresu realizacji w Rumunii planu żywnościowego dla osób najbardziej potrzebujących w Unii na rok 2009

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.