Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 140 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 493/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

Data ogłoszenia:2010-06-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 140 POZ 17

Strona 1 z 2
8.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 140/17

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 493/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215, uwzględniając decyzję Rady 2010/129/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. zmieniającą wspólne stanowisko 2008/109/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii (1), uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wszelkie przetwarzanie danych osobowych osób fizycz­ nych ma mocy niniejszego rozporządzenia powinno przebiegać zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (5) oraz zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego prze­ pływu tych danych (6),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 234/2004 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 Do celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają następujące definicje: a) »pomoc techniczna« oznacza wszelkie wsparcie tech­ niczne związane z naprawami, opracowaniem, produkcją, montażem, testami, konserwacją, bądź wszelkie inne usługi techniczne, i może przyjmować formy instrukcji, porad, szkolenia, przekazania praktycznej znajomości bądź umiejętności, albo usług konsultingowych. Pomoc techniczna obejmuje ustne formy pomocy; b) »Komitet ds. Sankcji« oznacza komitet powołany na mocy ust. 21 rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1521 (2003).”; 2) art. 2 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 Zakazuje się: a) udzielania pomocy technicznej związanej z działaniami wojskowymi, w tym z dostarczaniem, produkcją, konser­ wacją i użytkowaniem uzbrojenia i wszelkiego rodzaju powiązanych materiałów, w tym broni i amunicji, pojazdów wojskowych i sprzętu wojskowego, sprzętu paramilitarnego i części zapasowych do wyżej wymienio­ nych, bezpośrednio lub pośrednio, osobom, podmiotom lub organom pozarządowym na terytorium Liberii lub z przeznaczeniem do użytku w tym kraju;

(5) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1. (6) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

Wspólne stanowisko Rady 2004/137/WPZiB z dnia 10 lutego 2004 r. dotyczące środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Liberii (2) przewidywało wdro­ żenie środków określonych w rezolucji Rady Bezpieczeń­ stwa ONZ nr 1521 (2003), w tym wprowadzenie zakazu pomocy technicznej związanej z działaniami wojsko­ wymi. Przewidywało ono także zakaz pomocy finan­ sowej związanej z działaniami wojskowymi. Na mocy tego wspólnego stanowiska rozporządzenie Rady (WE) nr 234/2004 (3) nakłada ogólny zakaz udzielania pomocy technicznej, finansowania lub udzielania pomocy finansowej związanej z działaniami wojskowymi wszelkim osobom, podmiotom lub organom na terenie Liberii lub z przeznaczeniem do użytku w tym kraju. Dnia 12 lutego 2008 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2008/109/WPZiB (4), które potwierdza te środki oraz ujmuje je, wraz z innymi odpowiednimi środkami, w ramy jednego aktu prawnego. Dnia 17 grudnia 2009 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję nr 1903 (2009) zmieniającą ustano­ wione przez ONZ środki ograniczające dotyczące uzbro­ jenia i powiązanych z nim materiałów, a także świad­ czenia pomocy, doradztwa i szkoleń związanych z działaniami wojskowymi, poprzez zawężenie oddziały­ wania wspomnianych środków ograniczających do podmiotów pozarządowych i osób, które prowadzą dzia­ łalność na terenie Liberii. Na podstawie wspomnianej rezolucji wspólne stanowisko 2008/109/WPZiB zostało zmienione decyzją 2010/129/WPZiB. Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 234/2004.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 140 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L140 - 28 z 20108.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2010 r. zezwalająca na kontrole bezpośrednie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009, prowadzone na zatwierdzonym terenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3525) (1)

 • Dz. U. L140 - 27 z 20108.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech zastępców członków

 • Dz. U. L140 - 26 z 20108.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów sześciu członków i czterech zastępców członków z Włoch

 • Dz. U. L140 - 25 z 20108.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Polski

 • Dz. U. L140 - 23 z 20108.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 496/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L140 - 21 z 20108.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 495/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L140 - 19 z 20108.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 494/2010 z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L140 - 2 z 20108.6.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 492/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz cyklaminianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indonezji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

 • Dz. U. L140 - 1 z 20108.6.2010

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych podpisanej w Lugano w dniu 30 października 2007 r.

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.