Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 140 POZ 2

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 492/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz cyklaminianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indonezji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-06-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 140 POZ 2

Strona 1 z 17
L 140/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.6.2010

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 492/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz cyklaminianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indonezji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 9 i art. 11 ust. 2, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję Europejską po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: A. PROCEDURA 1. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(1) (6)

podstawowego poprzez opublikowanie zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3) („zawiado­ mienie o wszczęciu postępowania”). 2.3. OKRES OBJĘTY DOCHODZENIEM

(5)

Dochodzenie dotyczące prawdopodobieństwa konty­ nuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody objęło okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. („okres objęty dochodzeniem prze­ glądowym” lub „ODP”). Badanie tendencji mających znaczenie dla oceny prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia szkody obejmowało okres od 1 dnia stycznia 2005 r. do końca ODP („okres badany”). 3. STRONY, KTÓRYCH DOTYCZY NINIEJSZE DOCHO­

DZENIE

W drodze rozporządzenia (WE) nr 435/2004 (2) w następstwie dochodzenia antydumpingowego („docho­ dzenie pierwotne”) Rada nałożyła ostateczne cło anty­ dumpingowe na przywóz cyklaminianu sodu pochodzą­ cego z Chińskiej Republiki Ludowej („Chin”) i Indonezji (zwanych dalej „krajami, których dotyczy postępowanie”).

(7)

Komisja oficjalnie poinformowała unijnego producenta, który złożył wniosek, znanych importerów, dostawców i użytkowników w Chinach i Indonezji oraz władze krajów, których dotyczy postępowanie, o wszczęciu prze­ glądu wygaśnięcia. Zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie opinii na piśmie oraz złożenie wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu przeglądu, ale żadne wnioski nie wpłynęły do Komisji. Komisja wysłała kwestionariusze do wszystkich znanych producentów eksportujących w Chinach i w Indonezji. Dwa przedsiębiorstwa z Chin, obydwa należące do grupy Rainbow Rich Industrial Ltd z siedzibą w Hongkongu, oraz dwa przedsiębiorstwa z Indonezji wykazały chęć współpracy i odpowiedziały na pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczącym dumpingu. Zgłosiło się także dwóch dodatkowych chińskich produ­ centów: Fang Da Food Additive (Shenzhen) Limited oraz Fang Da Food Additive (Yan Quan) Limited. W pierwotnym dochodzeniu stwierdzono, że te przed­ siębiorstwa nie stosowały dumpingu na rynku unijnym. W rezultacie Fang Da Food Additive (Shenzhen) Limited oraz Fang Da Food Additive (Yan Quan) Limited nie są objęte obecnym przeglądem wygaśnięcia.

2. OBECNE DOCHODZENIE 2.1. WNIOSEK O DOKONANIE PRZEGLĄDU

(2)

Wniosek o dokonanie przeglądu wygaśnięcia został złożony w dniu 11 grudnia 2008 r. przez Productos Aditivos SA, jedynego unijnego producenta cyklaminianu sodu. W uzasadnieniu wniosku podano, że w związku z wygaśnięciem środków istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody dla przemysłu unijnego.

(8)

(3)

(9)

2.2. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

(4)

Po ustaleniu, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że istniały dostateczne dowody uzasadniające wszczęcie przeglądu, w dniu 10 marca 2009 r. Komisja wszczęła postępowanie na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 140 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L140 - 28 z 20108.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2010 r. zezwalająca na kontrole bezpośrednie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009, prowadzone na zatwierdzonym terenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3525) (1)

 • Dz. U. L140 - 27 z 20108.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech zastępców członków

 • Dz. U. L140 - 26 z 20108.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów sześciu członków i czterech zastępców członków z Włoch

 • Dz. U. L140 - 25 z 20108.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Polski

 • Dz. U. L140 - 23 z 20108.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 496/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L140 - 21 z 20108.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 495/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L140 - 19 z 20108.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 494/2010 z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L140 - 17 z 20108.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 493/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L140 - 1 z 20108.6.2010

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych podpisanej w Lugano w dniu 30 października 2007 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.