Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 140 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów sześciu członków i czterech zastępców członków z Włoch

Data ogłoszenia:2010-06-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 140 POZ 26

L 140/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.6.2010

DECYZJA RADY z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów sześciu członków i czterech zastępców członków z Włoch (2010/311/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

— Gianfranco VITAGLIANO, Assessore Regione Molise, — Renata POLVERINI, Presidente Regione Lazio, — Roberto COTA, Presidente Regione Piemonte, — Mercedes BRESSO, Consigliere Regione Piemonte, — Catiuscia MARINI, Presidente Regione Umbria; oraz b) na stanowiska zastępców członków: — Simonetta SALIERA, Vice Presidente Regione Emilia Romagna, — Paolo Valentini Lombardia,

PUCCITELLI,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305, uwzględniając propozycję rządu Włoch, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniach 22 grudnia 2009 r. i 18 stycznia 2010 r. Rada przyjęła decyzje 2009/1014/UE i 2010/29/UE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r. (1). Sześć stanowisk w Komitecie Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Agazia LOIERO, Antonia BASSOLINO, Massima PINESCHIEGO, Mercedes BRESSO, Claudia BURLANDO i Claudia MARTINIEGO. Trzy stanowiska zastępców członków zwolniły się w związku z wygaśnięciem mandatu Marii Giuseppiny MUZZARELLI, Sante ZUFFADY i Marii Rity LORENZETTI. Stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwol­ niło się w związku z mianowaniem Gianfranco VITAG­ LIANO na członka Komitetu Regionów,

(2)

Consigliere

Regione

— Stefano CALDORO, Presidente Regione Campania, — Enrico ROSSI, Presidente Regione Toscana. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym mianuje się do Komitetu Regionów na okres pozos­ tający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2015 r., następujące osoby: a) na stanowiska członków: — Giuseppe SCOPELLITI, Presidente Regione Calabria, Sporządzono w Luksemburgu dnia 3 czerwca 2010 r. W imieniu Rady

A. PÉREZ RUBALCABA

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 22 i Dz.U. L 12 z 19.1.2010, s. 11.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 140 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L140 - 28 z 20108.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2010 r. zezwalająca na kontrole bezpośrednie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009, prowadzone na zatwierdzonym terenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3525) (1)

 • Dz. U. L140 - 27 z 20108.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech zastępców członków

 • Dz. U. L140 - 25 z 20108.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Polski

 • Dz. U. L140 - 23 z 20108.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 496/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L140 - 21 z 20108.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 495/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L140 - 19 z 20108.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 494/2010 z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L140 - 17 z 20108.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 493/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L140 - 2 z 20108.6.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 492/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz cyklaminianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indonezji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

 • Dz. U. L140 - 1 z 20108.6.2010

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych podpisanej w Lugano w dniu 30 października 2007 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.