Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 140 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2010 r. zezwalająca na kontrole bezpośrednie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009, prowadzone na zatwierdzonym terenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3525) (1)

Data ogłoszenia:2010-06-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 140 POZ 28

L 140/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.6.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 czerwca 2010 r. zezwalająca na kontrole bezpośrednie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009, prowadzone na zatwierdzonym terenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3525)

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/313/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektó­ rych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwie­ rząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 669/2009 ustanowiono zasady dotyczące tych kontroli, w tym kontroli bezpo­ średnich prowadzonych w wyznaczonym miejscu wpro­ wadzenia do Unii Europejskiej. Ustanawia także mini­ malne wymogi dla takich miejsc wprowadzenia i zapewnia podanie wykazu miejsc wprowadzenia przez państwa członkowskie do publicznej wiadomości w Internecie. Artykuł 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 669/2009 prze­ widuje, że na wniosek państwa członkowskiego Komisja może zezwolić właściwym organom niektórych wyzna­ czonych miejsc wprowadzenia funkcjonujących w specyficznych warunkach geograficznych na prowa­ dzenie kontroli bezpośrednich na terenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywno­ ściowe pod pewnymi warunkami. W piśmie z dnia 26 października 2009 r. Cypr odniósł się do specyficznej sytuacji geograficznej wyznaczonych miejsc wprowadzenia na lotnisku w Larnace i porcie w Limassol jak i do niewielkiego rozmiaru wyspy oraz poprosił Komisję o zezwolenie właściwym organom w tych miejscach wprowadzenia na przeprowadzenie kontroli bezpośrednich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009 na terenie niektórych podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa paszowe lub żywno­ ściowe. W piśmie z dnia 9 lutego 2010 r. Cypr zagwarantował Komisji, że: do przeprowadzenia kontroli bezpośrednich zatwierdzony zostanie jedynie teren tych podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa paszowe lub żywno­ ściowe, które spełniają minimalne wymogi wyznaczo­ nych miejsc wprowadzenia ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 669/2009; poziom środków przyznanych właściwym organom na lotnisku w Larnace

i porcie w Limassol będzie taki, aby możliwość przepro­ wadzenia kontroli bezpośrednich z dala od terenu działań kontrolnych nie zakłócała ani nie miała negatyw­ nego wpływu na działania kontrolne prowadzone w wyznaczonych miejscach wprowadzenia; przesyłki wyznaczone do kontroli bezpośrednich na terenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe pozostają pod stałą kontrolą właściwego organu w wymienionych wyznaczonych miejscach wpro­ wadzenia od momentu ich przybycia do danego miejsca wprowadzenia i w taki sposób, aby nie było możliwości nieuprawnionej manipulacji przesyłką w jakikolwiek sposób podczas trwania wszystkich kontroli.

(5)

(2)

Zatem mając na uwadze specyficzne warunki geogra­ ficzne wyznaczonych miejsc wprowadzenia na lotnisku w Larnace i porcie w Limassol oraz potwierdzenie z Cypru co do wypełnienia warunków ustanowionych w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 669/2009, właściwe jest, aby zezwolić na prowadzenie kontroli bezpośrednich na terenach niektórych podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa paszowe lub żywno­ ściowe zatwierdzonych przez dane państwo członkow­ skie do przeprowadzania takich kontroli. Aby zapewnić odpowiednie rozpowszechnienie infor­ macji w sprawie zezwolenia przewidzianego w niniejszej decyzji, właściwe jest, aby wykaz podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa paszowe lub żywno­ ściowe zatwierdzony do kontroli bezpośrednich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009 był powszechnie dostępny w Internecie w formie odnośnika do stron krajowych, jak określono w art. 5 tego rozporządzenia,

(6)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Niniejszym zezwala się, zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporzą­ dzenia (WE) nr 669/2009, właściwym organom wyznaczonych miejsc wprowadzenia lotniska w Larnace i portu w Limassol na Cyprze na przeprowadzanie kontroli bezpośrednich określonych w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie przywozu pasz i żywności niepochodzących od zwierząt wymienionych w załączniku I tego rozporządzenia, na terenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe zatwierdzone przez Cypr do takich kontroli, o ile warunki okre­ ślone w art. 9 ust. 1 lit. a), b) i c) tego rozporządzenia pozo­ staną spełnione.

(4)

(1) Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 11.

8.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 140/29

2. Wykaz podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa paszowe lub żywnościowe, których teren został zatwierdzony przez Cypr, jak określono w ust. 1 niniejszego artykułu, będzie powszechnie dostępny w Internecie w formie odnośnika do stron krajowych opisanego w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 669/2009. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do Republiki Cypryjskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 czerwca 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 140 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L140 - 27 z 20108.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech zastępców członków

 • Dz. U. L140 - 26 z 20108.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów sześciu członków i czterech zastępców członków z Włoch

 • Dz. U. L140 - 25 z 20108.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Polski

 • Dz. U. L140 - 23 z 20108.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 496/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L140 - 21 z 20108.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 495/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L140 - 19 z 20108.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 494/2010 z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L140 - 17 z 20108.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 493/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L140 - 2 z 20108.6.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 492/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz cyklaminianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indonezji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

 • Dz. U. L140 - 1 z 20108.6.2010

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych podpisanej w Lugano w dniu 30 października 2007 r.

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.