Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 141 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Porozumienia genewskiego w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Brazylią, Kolumbią, Kostaryką, Ekwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Meksykiem, Nikaraguą, Panamą, Peru i Wenezuelą oraz Porozumienia w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

Data ogłoszenia:2010-06-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 141 POZ 1

9.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

DECYZJA RADY z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Porozumienia genewskiego w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Brazylią, Kolumbią, Kostaryką, Ekwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Meksykiem, Nikaraguą, Panamą, Peru i Wenezuelą oraz Porozumienia w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (2010/314/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z art. 218 ust. 5,

Negocjacje zakończyły się pomyślnie w dniu 15 grudnia 2009 r. parafowaniem Porozumienia genewskiego w sprawie handlu bananami z Brazylią, Kolumbią, Kosta­ ryką, Ekwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Meksykiem, Nikaraguą, Panamą, Peru i Wenezuelą („porozumienie genewskie”) oraz Porozumienia w sprawie handlu bana­ nami ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki („porozu­ mienie UE/USA”).

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja osiągnęła porozumienia z Ekwadorem i Stanami Zjednoczonymi Ameryki odpowiednio w dniach 11 kwietnia 2001 r. i 30 kwietnia 2001 r. („porozu­ mienia”), w których określono środki rozwiązania sporów wniesionych przez te państwa na forum Świa­ towej Organizacji Handlu (WTO) w odniesieniu do trak­ towania taryfowego bananów przywożonych do Unii. Porozumienia te przewidywały wprowadzenie systemu wyłącznie taryfowego w odniesieniu do przywozu bananów. W tym celu dnia 12 lipca 2004 r. Rada upoważniła Komisję do wynegocjowania zmian należnej taryfy celnej w celu wprowadzenia systemu wyłącznie taryfowego w odniesieniu do bananów przewidzianych na liście koncesyjnej UE na mocy art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. („GATT z 1994 r.”).

Porozumienia wynegocjowane przez Komisję odpowia­ dają oczekiwaniom zainteresowanych krajów zgodnie z art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII GATT z 1994 r. Ponadto wdrażają one porozumienia, czyniąc obowiązującym system wyłącznie taryfowy, a także określają właściwe rozwiązanie wszystkich nierozstrzygniętych sporów doty­ czących traktowania taryfowego bananów, które w związku z tym powinny być formalnie rozstrzygnięte.

(5)

Obydwa wymienione porozumienia powinny zostać podpisane w imieniu Unii, z zastrzeżeniem ich później­ szego zawarcia.

(6)

(2)

Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji na mocy art. XXIV ust. 6 GATT z 1994 r. w trakcie przy­ stąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii, Słowacji oraz Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, odpowiednio w dniu 22 marca 2004 r. oraz w dniu 29 stycznia 2007 r.

Mając na uwadze potrzebę szybkiego wdrożenia pierw­ szych cięć taryfy celnej oraz aby zapobiec dalszemu trwaniu nierozstrzygniętych sporów, a także aby zagwa­ rantować, że ostateczne zobowiązania Unii w zakresie dostępu do rynku dla bananów, w ramach kolejnych zakończonych powodzeniem wielostronnych negocjacji WTO w sprawie dostępu do rynku dla produktów rolnych, nie przekroczą zobowiązań przewidzianych w pkt 3, 6 i 7 porozumienia genewskiego oraz pkt 2, pkt 3 lit. a) i b) porozumienia UE/USA, obydwa porozu­ mienia powinny być stosowane tymczasowo, zgodnie z, odpowiednio, pkt 8 lit. b) porozumienia genewskiego oraz pkt 6 porozumienia UE/USA, od daty podpisania każdego porozumienia do czasu ich wejścia w życie,

L 141/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.6.2010

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 2 1. Punkty 3, 6 i 7 porozumienia genewskiego stosuje się tymczasowo, zgodnie z jego pkt 8 lit. b), od daty podpisania tego porozumienia do czasu jego wejścia w życie. 2. Punkt 2, pkt 3 lit. a) i b) porozumienia EU/USA stosuje się tymczasowo, zgodnie z jego pkt 6, od daty podpisania tego porozumienia do czasu jego wejścia w życie. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 1 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania w imieniu Unii następujących porozumień: a) Porozumienia genewskiego w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Brazylią, Kolumbią, Kostaryką, Ekwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Meksykiem, Nika­ raguą, Panamą, Peru i Wenezuelą („porozumienia genew­ skiego”); b) Porozumienia w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki („porozu­ mienia UE/USA”). Teksty tych porozumień dołącza się do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 maja 2010 r. W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 141 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L141 - 10 z 20109.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2010 r. uchylająca decyzję 2006/601/WE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu pod nazwą „LL RICE 601” w produktach z ryżu i przewidująca wyrywkowe kontrole na brak tego organizmu w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3527) (1)

 • Dz. U. L141 - 8 z 20109.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 497/2010 z dnia 8 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L141 - 6 z 20109.6.2010

  Porozumienie w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L141 - 3 z 20109.6.2010

  Porozumienie genewskie w sprawie handlu bananami

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.