Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 141 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2010 r. uchylająca decyzję 2006/601/WE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu pod nazwą „LL RICE 601” w produktach z ryżu i przewidująca wyrywkowe kontrole na brak tego organizmu w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3527) (1)

Data ogłoszenia:2010-06-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 141 POZ 10

L 141/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.6.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 czerwca 2010 r. uchylająca decyzję 2006/601/WE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu pod nazwą „LL RICE 601” w produktach z ryżu i przewidująca wyrywkowe kontrole na brak tego organizmu w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3527)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/315/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawia­ jące procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Po ostatniej zmianie decyzji 2006/601/WE decyzją Komisji 2008/162/WE (3), wyniki wszystkich badań nasion z 2008 r. w pięciu stanach uprawiających ryż – Arkansas, Missisipi, Luizjana, Teksas i Missouri – prze­ prowadzone w ramach tego planu były negatywne pod względem obecności „LL RICE 601”. Wyniki i wnioski ze sprawozdania Biura ds. Żywności i Weterynarii za 2008 r. w zakresie oceny działań kontrolnych w Stanach Zjednoczonych dotyczących środków nadzwyczajnych w odniesieniu do przywozu ryżu do UE [Stany Zjednoczone 2008–7857] wskazują, że istnieje wystarczający system środków przewidzianych w decyzji 2006/601/WE. Badania przeprowadzone przez amerykańską federację ds. ryżu na zbiorach ryżu z 2009 r., znanego także jako ryż zielony, nie wykryły partii zawierających „LL RICE 601”. Ponadto przemysł amerykański zaznaczył, że będzie kontynuował stosowanie planu w odniesieniu do zbiorów z 2010 r. i zapewni badania oraz certyfikację przed wywozem, nawet jeśli środek zostanie zniesiony, o ile interesy rynkowe będą wymagały przedłużenia stosowania środków. W rezultacie nie istnieją już powody uzasadniające decyzję 2006/601/WE. Decyzja ta powinna zatem zostać uchylona. Niemniej jednak państwa członkowskie powinny konty­ nuować monitoring, przy odpowiednim poziomie kontroli wyrywkowych, w celu potwierdzenia nieobec­ ności na rynku produktów z ryżu zmieszanych z „LL RICE 601”. Wyniki tego monitoringu są niezwłocznie przekazywane za pomocą systemu wczesnego ostrze­ gania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (RASFF) do Komisji, która oceni, czy niezbędne są dalsze działania. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

Decyzją Komisji 2006/601/WE (2) wymagane jest, aby przesyłki produktów z ryżu pochodzące ze Stanów Zjed­ noczonych Ameryki, wobec których istnieje prawdopo­ dobieństwo domieszki, mogły zostać wprowadzone do obrotu, jedynie jeśli towarzyszą im odpowiednie doku­ menty wskazujące, że dane produkty nie zawierają gene­ tycznie zmodyfikowanego organizmu „LL RICE 601”. Ponadto decyzją tą przewiduje się także inne środki kontrolne.

(7)

(2)

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) opublikował wyniki swojego dochodzenia dotyczącego, między innymi, obecności „LL RICE 601” w ryżu znaj­ dującym się w obiegu handlowym w Stanach Zjednoczo­ nych. Choć nie udało się ustalić dokładnych mecha­ nizmów dodawania domieszek „LL RICE 601”, wyniki dochodzenia wskazują, że ich źródło było ograniczone. Amerykańska federacja ds. ryżu (US Rice Federation) przyjęła dodatkowo plan mający na celu usunięcie „LL RICE 601” z amerykańskich kanałów eksportowych. Plan ten obejmuje badanie nasion przed sadzeniem oraz kontrole dokumentów i kontrole analityczne w punktach skupu.

(8)

(3)

(9)

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 244 z 7.9.2006, s. 27.

(3) Dz.U. L 52 z 27.2.2008, s. 25.

9.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/11

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Decyzja 2006/601/WE traci moc. Artykuł 2 Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 państwa członkowskie zapewniają odpowiedni poziom kontroli wyrywkowych w celu potwierdzenia nieobecności na rynku produktów zawierających genetycznie zmodyfikowany organizm „LL RICE 601”, składających się lub produkowanych z niego. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 czerwca 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 141 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L141 - 8 z 20109.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 497/2010 z dnia 8 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L141 - 6 z 20109.6.2010

  Porozumienie w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L141 - 3 z 20109.6.2010

  Porozumienie genewskie w sprawie handlu bananami

 • Dz. U. L141 - 1 z 20109.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Porozumienia genewskiego w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Brazylią, Kolumbią, Kostaryką, Ekwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Meksykiem, Nikaraguą, Panamą, Peru i Wenezuelą oraz Porozumienia w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.