Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 141 POZ 3

Tytuł:

Porozumienie genewskie w sprawie handlu bananami

Data ogłoszenia:2010-06-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 141 POZ 3

Strona 1 z 2
9.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/3

TŁUMACZENIE

POROZUMIENIE GENEWSKIE W SPRAWIE HANDLU BANANAMI 1. Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte pomiędzy Unią Europejską (zwaną dalej „UE”) a Brazylią, Kolumbią, Kostaryką, Ekwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Meksykiem, Nikaraguą, Panamą, Peru i Wenezuelą (zwanymi dalej „dostawcami bananów z Ameryki Łacińskiej objętymi klauzulą najwyższego uprzywilejowania”) i dotyczy struktury i funkcjonowania stosowanego przez UE systemu handlu świeżymi bananami, z wyłączeniem plantanów, klasyfikowanymi do pozycji taryfowej 0803.00.19 HS (zwanymi dalej „bananami”), oraz warunków mających zastosowanie do tego systemu. 2. Niniejsze Porozumienie pozostaje bez uszczerbku dla praw i obowiązków jego sygnatariuszy w ramach WTO, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3–8 poniżej. 3. UE wyraża zgodę na następujące warunki: a) Bez uszczerbku dla postanowień lit. b) poniżej UE stosuje do bananów stawki celne w wysokości nieprzekraczającej (1):

— od dnia 15 grudnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. — dnia 1 stycznia 2011 r. — dnia 1 stycznia 2012 r. — dnia 1 stycznia 2013 r. — dnia 1 stycznia 2014 r. — dnia 1 stycznia 2015 r. — dnia 1 stycznia 2016 r. — dnia 1 stycznia 2017 r. 148 EUR/t 143 EUR/t 136 EUR/t 132 EUR/t 127 EUR/t 122 EUR/t 117 EUR/t 114 EUR/t

b) Jeśli zasady dauhańskie (2) nie zostaną ustalone do dnia 31 grudnia 2013 r., odpowiednie obniżki taryf celnych określone w pkt 3 lit. a) powyżej zostaną wstrzymane do czasu ustalenia tych zasad, lecz w żadnym wypadku nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Podczas okresu wstrzymania stosowana będzie stawka celna w wysokości 132 EUR/t. Po upływie dwóch lat lub bezpośrednio po ustaleniu zasad dauhańskich – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej – stawka celna wynosić będzie 127 EUR/t. Stawki celne obowiązujące w kolejnych trzech latach, począwszy od dnia 1 stycznia każdego roku, nie będą przekraczać – odpowiednio – 122 EUR/t, 117 EUR/t i 114 EUR/t. c) UE utrzymuje w odniesieniu do przywozu bananów system wyłącznie taryfowy z klauzulą najwyż­ szego uprzywilejowania (3). 4. a) UE zobowiązuje się do dokonania obniżek stawek celnych określonych w pkt 3. W tym celu niniejsze Porozumienie zostaje włączone do listy koncesyjnej WTO w drodze certyfikacji (4) zgodnie z decyzją z dnia 26 marca 1980 r. w sprawie procedur modyfikacji i zmian zestawień list koncesyjnych (L/4962). b) Po wejściu w życie niniejszego Porozumienia UE przekaże dyrektorowi generalnemu w celu certy­ fikacji projekt listy koncesyjnej dotyczącej bananów, zawierający tekst niniejszego Porozumienia. c) Strony niniejszego Porozumienia zgadzają się nie wnosić sprzeciwu wobec certyfikacji zmodyfiko­ wanej listy, pod warunkiem że niniejsze Porozumienie zostanie prawidłowo zawarte w notyfikacji.

(1) Po podpisaniu niniejszego Porozumienia UE stosuje z mocą wsteczną odpowiednie stawki celne określone w pkt 3 lit. a) za okres od dnia 15 grudnia 2009 r. do dnia podpisania Porozumienia. Nadpłaty cła względem określonych w tym punkcie kwot podlegają zwrotowi przez właściwe organy celne, na wniosek zainteresowanych stron. (2) Na potrzeby niniejszego Porozumienia „zasady dauhańskie” oznaczają osiągnięcie w Komitecie ds. Negocjacji Hand­ lowych porozumienia pozwalającego przejść do opracowywania list w ramach negocjacji dotyczących rolnictwa i dostępu do rynku dla towarów nierolnych. (3) Postanowienia tego nie należy interpretować jako pozwolenia na stosowanie w odniesieniu do bananów środków pozataryfowych niezgodnych ze zobowiązaniami UE w ramach porozumień WTO. (4) Za datę certyfikacji uznaje się datę, z którą dyrektor generalny zaświadczy, że zmiany listy koncesyjnej UE uzyskały status certyfikacji zgodnie z decyzją z dnia 26 marca 1980 r. w sprawie procedur modyfikacji i zmian zestawień list koncesyjnych (dokument WT/LET).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 141 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L141 - 10 z 20109.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2010 r. uchylająca decyzję 2006/601/WE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu pod nazwą „LL RICE 601” w produktach z ryżu i przewidująca wyrywkowe kontrole na brak tego organizmu w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3527) (1)

 • Dz. U. L141 - 8 z 20109.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 497/2010 z dnia 8 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L141 - 6 z 20109.6.2010

  Porozumienie w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L141 - 1 z 20109.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Porozumienia genewskiego w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Brazylią, Kolumbią, Kostaryką, Ekwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Meksykiem, Nikaraguą, Panamą, Peru i Wenezuelą oraz Porozumienia w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.