Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 141 POZ 6

Tytuł:

Porozumienie w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

Data ogłoszenia:2010-06-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 141 POZ 6

L 141/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.6.2010

TŁUMACZENIE

POROZUMIENIE w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

UNIA EUROPEJSKA („UE”),

i

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI („Stany Zjednoczone”), ODWOŁUJĄC SIĘ do Porozumienia USA-UE w sprawie bananów z dnia 11 kwietnia 2001 r. (WT/DS27/59), PRZYJMUJĄC DO WIADOMOŚCI Porozumienie genewskie w sprawie handlu bananami („porozumienie genew­ skie”) podpisane w dniu 31 maja 2010 r. pomiędzy UE a Kolumbią, Panamą, Ekwadorem, Kostaryką, Hondurasem, Gwatemalą, Peru, Brazylią, Meksykiem, Nikaraguą i Wenezuelą, którego kopia dołączona jest do niniejszego dokumentu, PRZYJMUJĄC DO WIADOMOŚCI wymianę pytań i odpowiedzi pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Komisją Europejską, która miała miejsce w dniach 16 i 18 marca 2009 r. oraz 10 i 17 kwietnia 2009 r., UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

1. Wraz z rozstrzygnięciem będących obecnie w toku sporów i skarg wymienionych w pkt 5 zdanie pierwsze porozumienia genewskiego przez wszystkich sygnatariuszy tego porozumienia („dzień rozstrzygnięcia”) nastąpi rozstrzygnięcie sporu WE – system przywozu, sprzedaży i dystrybucji bananów (WT/DS27) („spór”) pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i UE. Niezwłocznie po tym, jak Organowi Rozstrzygania Sporów przekazane zostanie ostatnie z powiadomień o osiągnięciu wspólnie uzgodnio­ nego rozwiązania, o których mowa w pkt 5 porozumienia genewskiego, Stany Zjednoczone i UE wspólnie powiadomią Organ Rozstrzygania Sporów, zgodnie z art. 3.6 uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów („DSU”), o osiągnięciu wspólnie uzgodnionego rozwią­ zania, za pomocą którego zgodnie postanowiły zakończyć spór (1). 2. Bez uszczerbku dla swoich praw i obowiązków w ramach Porozumienia WTO, w tym praw i obowiązków wynikających ze sporu, Stany Zjednoczone i UE zobowiązują się, w okresie od dnia parafowania niniejszego porozumienia do dnia rozstrzygnięcia, nie podejmować żadnych dalszych kroków w odniesieniu do sporu, pod warunkiem przestrzegania przez UE postanowień pkt 3 lit. a) i b) poniżej oraz zobowiązań zawartych w pkt 3 oraz pkt 4 lit. b) i c) porozumienia genewskiego. 3. UE zobowiązuje się ponadto: a) stosować w odniesieniu do przywozu bananów system wyłącznie taryfowy z klauzulą najwyższego uprzywilejowania, a tym samym nie stosować środków, które miałyby wpływ na przywóz bananów na jej terytorium, takich jak kontyngenty, kontyngenty taryfowe bądź systemy przyznawania pozwoleń na przywóz bananów dowolnego pochodzenia (z wyjątkiem automatycznych systemów przyznawania pozwoleń wyłącznie do celów monitorowania rynku) (2); oraz b) nie stosować środków dyskryminujących podmioty świadczące usługi dystrybucji bananów, ze względu na właściciela lub podmiot kontrolujący dostawcę usług, lub ze względu na pochodzenie bananów będących przedmiotem dystrybucji. Postanowienia pkt 1 nie mają zastosowania, jeżeli na dzień rozstrzygnięcia UE nie przestrzega którego­ kolwiek ze zobowiązań zawartych w niniejszym punkcie. 4. Zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami Światowej Organizacji Handlu („WTO”) UE niezwłocznie powiadomi WTO o każdym zawartym dwustronnym lub regionalnym porozumieniu o wolnym handlu, które zawiera postanowienia dotyczące handlu bananami.

(1) Rozstrzygnięcie sporu pozostaje bez uszczerbku dla prawa każdej ze stron do wszczęcia nowego sporu w ramach DSU. (2) Niniejsze postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla przysługującego UE prawa do stosowania środków zgodnych z art. XXIV Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r.

9.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/7

5. Stany Zjednoczone i UE zgodnie postanawiają porozumiewać się w odpowiednim czasie we wszystkich kwestiach wynikających z niniejszego porozumienia lub z nim związanych oraz konsultować się wzajemnie w tych kwestiach na życzenie którejkolwiek ze stron. 6. Stany Zjednoczone i UE powiadamiają się wzajemnie na piśmie o zakończeniu wewnętrznych procedur niezbędnych do wejścia w życie niniejszego porozumienia. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie w późniejszym z następujących terminów: a) z dniem przekazania ostatniego z powiadomień, o których mowa w poprzednim zdaniu; albo b) z dniem wejścia w życie porozumienia genewskiego. Postanowienia pkt 2 oraz pkt 3 lit. a) i b) stosuje się tymczasowo od dnia podpisania niniejszego porozumienia.

W imieniu Unii Europejskiej

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 141 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L141 - 10 z 20109.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2010 r. uchylająca decyzję 2006/601/WE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu pod nazwą „LL RICE 601” w produktach z ryżu i przewidująca wyrywkowe kontrole na brak tego organizmu w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3527) (1)

 • Dz. U. L141 - 8 z 20109.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 497/2010 z dnia 8 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L141 - 3 z 20109.6.2010

  Porozumienie genewskie w sprawie handlu bananami

 • Dz. U. L141 - 1 z 20109.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Porozumienia genewskiego w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Brazylią, Kolumbią, Kostaryką, Ekwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Meksykiem, Nikaraguą, Panamą, Peru i Wenezuelą oraz Porozumienia w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.