Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 142 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów na okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3639)

Data ogłoszenia:2010-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 142 POZ 10

L 142/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.6.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów na okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3639) (2010/318/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzające ogólny system preferencji tary­ fowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1100/2006 i (WE) nr 964/2007 (1), w szczególności jego art. 10 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(8) (1)

W trakcie rozpatrywania wniosku ustalono, że Panama spełnia wszystkie konieczne wymagania wskazane w art. 8 i 9 rozporządzenia (WE) nr 732/2008. W związku z powyższym szczególne rozwiązanie moty­ wacyjne powinno zostać przyznane Panamie od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 732/2008 należy powiadomić Panamę o niniejszej decyzji. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Preferencji Ogólnych. Niniejsza decyzja nie ma wpływu na status beneficjenta tego rozwiązania przysługujący jakiemukolwiek państwu wymienionemu w decyzji Komisji 2008/938/WE z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu państw benefi­ cjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwią­ zania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, przewidzianego rozporządze­ niem Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzającym ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (2),

(6)

(7)

W rozporządzeniu (WE) nr 732/2008 przewidziano możliwość przyznania szczególnego rozwiązania moty­ wacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów krajom rozwijającym się, które speł­ niają wymogi określone w art. 8 i 9 tego rozporządzenia. Każdy kraj rozwijający się, który pragnie skorzystać ze szczególnego rozwiązania motywacyjnego od dnia 1 lipca 2010 r., powinien był złożyć stosowny wniosek do dnia 30 kwietnia 2010 r. wraz z wyczerpującymi informacjami na temat ratyfikacji właściwych konwencji, prawodawstwa i środków służących skutecznemu wdro­ żeniu postanowień tych konwencji oraz swego zobowią­ zania do zaakceptowania i pełnego przestrzegania mechanizmu monitorowania i przeglądu przewidzianego we właściwych konwencjach i powiązanych instrumen­ tach. Pozytywne rozpatrzenie takiego wniosku uwarun­ kowane jest również koniecznością uznania kraju składa­ jącego wniosek za podatny na zagrożenia zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 732/2008. Do dnia 30 kwietnia 2010 r. Komisja otrzymała wniosek od Republiki Panamy (zwanej dalej Panamą) w sprawie korzystania ze szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów od dnia 1 lipca 2010 r. Wniosek został rozpatrzony zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 732/2008.

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Republika Panamy korzysta ze szczególnego rozwiązania moty­ wacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 732/2008, od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Panamy.

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 9 czerwca 2010 r. W imieniu Komisji

(4)

Karel DE GUCHT

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 211 z 6.8.2008, s. 1.

(2) Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 90.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 142 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L142 - 9 z 201010.6.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/3/2010 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie mianowania dowódcy operacji UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L142 - 7 z 201010.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. ustanawiająca stanowisko, jakie w imieniu Unii Europejskiej ma zostać przyjęte w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej w odniesieniu do przedłużenia Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r.

 • Dz. U. L142 - 5 z 201010.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 500/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L142 - 3 z 201010.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 499/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L142 - 1 z 201010.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 498/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r. zakazujące prowadzenia działalności połowowej przez statki rybackie do połowów okrężnicą, pływające pod banderą Francji lub Grecji, lub zarejestrowane we Francji lub w Grecji, prowadzące połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.