Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 142 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. ustanawiająca stanowisko, jakie w imieniu Unii Europejskiej ma zostać przyjęte w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej w odniesieniu do przedłużenia Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r.

Data ogłoszenia:2010-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 142 POZ 7

10.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 142/7

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 3 czerwca 2010 r. ustanawiająca stanowisko, jakie w imieniu Unii Europejskiej ma zostać przyjęte w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej w odniesieniu do przedłużenia Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r. (2010/316/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

Istnieją dwa możliwe scenariusze, wobec których Unia Europejska powinna przygotować stanowisko na 102. sesję Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 214 ust. 4 i art. 218 ust. 9, a) przed 102. sesją Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej dojdzie do znacznych postępów w dyskusjach między członkami Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej na temat przyszłości Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r. (tj. będą istniały uzasadnione oczekiwania, że w roku 2010 rozpocznie się renegocjowanie Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r./nego­ cjowanie przyszłej konwencji), w którym to przy­ padku najbardziej odpowiednie będzie przedłużenie obowiązywania Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r. na okres jeszcze jednego roku. Komisja zainicjuje wtedy procedurę ustanowioną w art. 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zale­ cając Radzie upoważnienie jej do rozpoczęcia rokowań i przyjęcie wytycznych negocjacyjnych; lub

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Konwencja o pomocy żywnościowej z 1999 r. została zawarta w imieniu Wspólnoty Europejskiej decyzją Rady 2000/421/WE (1), a jej obowiązywanie przedłużono decyzjami Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej z czerwca 2003 r., czerwca 2005 r., czerwca 2007 r., czerwca 2008 r. i czerwca 2009 r., w związku z czym obowiązuje ona do dnia 30 czerwca 2010 r.

(2)

Konwencja o handlu zbożem z 1995 r. obowiązuje do dnia 30 czerwca 2011 r.

(3)

Konwencja o pomocy żywnościowej z 1999 r. wygasa w dniu 30 czerwca 2010 r., a kwestia przedłużenia jej obowiązywania zostanie formalnie rozpatrzona na 102. sesji Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej w dniu 4 czerwca 2010 r.

(4)

Na 101. sesji Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej w dniu 9 grudnia 2009 r. niektórzy członkowie wyrazili chęć przedłużenia obowiązywania Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r. o kolejny rok, do dnia 30 czerwca 2011 r. Unia Europejska zajęła stanowisko, zgodnie z którym będzie dążyła do podjęcia w czerwcu 2010 r. decyzji co do przyszłości Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r., a przygotowania mogą się zacząć natychmiast bez uszczerbku dla formalnego stanowiska, które zostanie przedstawione w czerwcu 2010 r. na 102. sesji Komitetu ds. Pomocy Żywno­ ściowej.

b) przed 102. sesją Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej nie dojdzie do znacznych postępów w dyskusjach między członkami Komitetu ds. Pomocy Żywno­ ściowej na temat przyszłości Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r., w którym to przypadku przedłużenie obowiązywania Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r. na okres jeszcze jednego roku będzie niewłaściwe i Komisja w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich powinna wyrazić formalny sprzeciw wobec osiągnięcia w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej konsensusu sprzyjającego przedłużeniu obowiązy­ wania Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r.

(6)

(1) Dz.U. L 163 z 4.7.2000, s. 37.

Komisja, reprezentując Unię Europejską w Komitecie ds. Pomocy Żywnościowej, powinna zatem zostać upoważ­ niona decyzją Rady albo do opowiedzenia się za prze­ dłużeniem obowiązywania Konwencji o pomocy żywno­ ściowej z 1999 r. na okres jednego roku, tj. do dnia 30 czerwca 2011 r., jeżeli warunek określony w motywie 5 lit. a) zostanie spełniony, albo – jeżeli tak się nie stanie – do wyrażenia sprzeciwu wobec konsensusu w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywno­ ściowej za przedłużeniem obowiązywania Konwencji,

L 142/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.6.2010

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Unia Europejska w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej opowiada się za przedłużeniem obowiązywania Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r. na okres jednego roku, tj. do dnia 30 czerwca 2011 r., pod warunkiem że przed 102. sesją Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej, która odbędzie się w dniu 4 czerwca 2010 r., dojdzie do znacznych postępów w dyskusjach między członkami Komitetu ds. Pomocy Żywno­ ściowej na temat przyszłości Konwencji o pomocy żywno­ ściowej z 1999 r. (tj. będą istniały uzasadnione oczekiwania, że w roku 2010 rozpocznie się renegocjowanie konwencji z 1999 r./negocjowanie przyszłej konwencji). Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, Unia Europejska wyraża formalny sprzeciw wobec osiągnięcia w ramach Komi­ tetu ds. Pomocy Żywnościowej konsensusu dotyczącego

przedłużenia obowiązywania Konwencji o pomocy żywno­ ściowej z 1999 r., zgodnie z pkt 13 regulaminu wewnętrznego Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej. Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się Komisję do wyrażenia jednego ze stanowisk określonych w art. 1 w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 3 czerwca 2010 r.

W imieniu Rady

A. PÉREZ RUBALCABA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 142 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L142 - 10 z 201010.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów na okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3639)

 • Dz. U. L142 - 9 z 201010.6.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/3/2010 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie mianowania dowódcy operacji UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L142 - 5 z 201010.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 500/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L142 - 3 z 201010.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 499/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L142 - 1 z 201010.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 498/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r. zakazujące prowadzenia działalności połowowej przez statki rybackie do połowów okrężnicą, pływające pod banderą Francji lub Grecji, lub zarejestrowane we Francji lub w Grecji, prowadzące połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.