Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 143 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 23/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2010-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 143 POZ 16

L 143/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.6.2010

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 23/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozu­ mieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

środków spożywczych w odniesieniu do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów luzem (Dz.U. L 21 z 27.1.1996, s. 42), zmieniona: — 32004 L 0004: dyrektywą Komisji 2004/4/WE z dnia 15 stycznia 2004 r. (Dz.U. L 15 z 22.1.2004, s. 25), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 81 z 19.3.2004, s. 92.”; 2) po pkt 54zzzze (decyzja Komisji 2008/654/WE) wprowadza się punkt w brzmieniu: „54zzzzf. 31998 L 0028: dyrektywa Komisji 98/28/WE z dnia 29 kwietnia 1998 r. przyznająca odstęp­ stwo od niektórych przepisów dyrektywy 93/43/EWG w sprawie higieny środków spożyw­ czych w odniesieniu do transportu morskiego cukru nierafinowanego luzem (Dz.U. L 140 z 12.5.1998, s. 10).”. Artykuł 2 Teksty dyrektyw 96/3/WE, 98/28/WE oraz 2004/4/WE w języku islandzkim i norweskim, opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2007 z dnia 26 października 2007 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Niniejszą decyzję stosuje się tymcza­ sowo od dnia jej przyjęcia do momentu jej wejścia w życie. Artykuł 4

Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 18/2010 z dnia 1 marca 2010 r. (1). W drodze decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2007 z dnia 26 października 2007 r. (2) w Porozumieniu uwzględniono rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) oraz uchylono w ramach Porozumienia dyrektywy 96/3/WE (4), 98/28/WE (5) i 2004/4/WE (6), zgodnie z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 81 z 19.3.2004, s. 92. Zgodnie z art. 17 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 dyrektywy 96/3/WE, 98/28/WE oraz 2004/4/WE pozostają w mocy do czasu zastąpienia ich przez decyzje przyjęte zgodnie z tym rozporządzeniem lub rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (7). Nie przyjęto jeszcze takich decyzji. W Porozumieniu należy zatem ponownie uwzględnić dyrektywy 96/3/WE, 98/28/WE i 2004/4/WE. Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu,

(2)

(3)

(4)

(5)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W rozdziale XII załącznika II do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 54j (skreślonym) wprowadza się tekst w brzmieniu: „31996 L 0003: dyrektywa Komisji 96/3/WE z dnia 26 stycznia 1996 r. przyznająca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 93/43/EWG w sprawie higieny

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suple­ mencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 marca 2010 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Alan SEATTER

Przewodniczący

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 )

Zob. s. 4 niniejszego Dziennika Urzędowego. Dz.U. L 100 z 10.4.2008, s. 53. Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1. Dz.U. L 21 z 27.1.1996, s. 42. Dz.U. L 140 z 12.5.1998, s. 10. Dz.U. L 15 z 22.1.2004, s. 25. Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 143 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L143 - 33 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 37/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 31 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 36/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 30 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 35/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIX (Ochrona konsumentów) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 29 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 34/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIX (Ochrona konsumentów) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 28 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 33/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 27 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 32/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 26 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 31/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 25 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 30/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 24 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 29/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 23 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 28/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 20 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 27/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 19 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 26/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 18 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 25/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 17 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 24/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 13 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 22/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 11 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 21/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 10 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 20/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 8 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 19/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 4 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 18/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 1 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 17/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.