Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 143 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 36/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2010-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 143 POZ 31

10.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/31

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 36/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozu­ mieniem”, w szczególności jego art. 98, W załączniku XXI do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 28 (rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) wprowadza się tiret w brzmieniu: a także mając na uwadze, co następuje: „— 32009 R 1006: rozporządzeniem Parlamentu Europej­ skiego i Rady (WE) nr 1006/2009 z dnia 16 września 2009 r. (Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 31).”;

(1)

Załącznik XXI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 156/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. (1).

2) w pkt 18db (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1738/2005), pkt 18f (rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2006) i pkt 18an (rozporządzenie Komisji (WE) nr 377/2008) dodaje się tiret w brzmieniu: „zmienione: — 32009 R 1022: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1022/2009 z dnia 29 października 2009 r. (Dz.U. L 283 z 30.10.2009, s. 3).”; 3) po pkt 28d (rozporządzenie Komisji (WE) nr 960/2008) wprowadza się punkt w brzmieniu: „28e. 32009 R 1023: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1023/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczą­ cego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 283 z 30.10.2009, s. 5).”; 4) po pkt 18z (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008) wprowadza się, co następuje:

„AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1006/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 808/2004 w sprawie statystyk Wspólnoty doty­ czących społeczeństwa informacyjnego (2).

(3)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1738/2005, (WE) nr 698/2006 i (WE) nr 377/2008 w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO) (3).

(4)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1023/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informa­ cyjnego (4).

(5)

W Porozumieniu należy uwzględnić zalecenie Komisji 2009/824/WE z dnia 29 października 2009 r. w sprawie stosowania Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO-08) (5),

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 62 z 11.3.2010, s. 286 z 31.10.2009, 283 z 30.10.2009, 283 z 30.10.2009, 292 z 10.11.2009, 61. s. 31. s. 3. s. 5. s. 31.

Umawiające się Strony uwzględniają treść następującego aktu: 18za. 32009 H 0824: zalecenie Komisji 2009/824/WE z dnia 29 października 2009 r. w sprawie stosowania Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO-08) (Dz.U. L 292 z 10.11.2009, s. 31).”.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

L 143/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.6.2010

Artykuł 2 Teksty rozporządzeń (WE) nr 1006/2009, (WE) nr 1022/2009, (WE) nr 1023/2009 oraz tekst zalecenia 2009/824/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 marca 2010 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*).

Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suple­ mencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 marca 2010 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Alan SEATTER

Przewodniczący

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 143 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L143 - 33 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 37/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 30 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 35/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIX (Ochrona konsumentów) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 29 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 34/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIX (Ochrona konsumentów) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 28 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 33/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 27 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 32/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 26 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 31/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 25 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 30/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 24 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 29/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 23 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 28/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 20 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 27/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 19 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 26/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 18 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 25/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 17 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 24/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 16 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 23/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 13 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 22/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 11 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 21/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 10 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 20/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 8 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 19/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 4 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 18/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 1 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 17/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.