Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 143 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 19/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2010-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 143 POZ 8

L 143/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.6.2010

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 19/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozu­ mieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W rozdziale I załącznika I do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 9b (rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady) w części 7.1 dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32007 R 0829: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 829/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. (Dz.U. L 191 z 21.7.2007, s. 1), — 32007 R 1432: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1432/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. (Dz.U. L 320 z 6.12.2007, s. 13).”; 2) w pkt 39 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 92/2005) w części 7.2 dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32007 R 1576: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1576/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. (Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 89).”; 3) w pkt 45 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2006) w części 7.2 dodaje się, co następuje: „, zmienione: — 32007 R 0832: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 832/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. (Dz.U. L 185 z 17.7.2007, s. 7).”. Artykuł 2 Teksty rozporządzeń (WE) nr 832/2007, (WE) nr 829/2007, (WE) nr 1432/2007 i(WE) nr 1576/2007 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 marca 2010 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*) lub w dniu wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2007 z dnia 26 października 2007 r., w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 18/2010 z dnia 1 marca 2010 r. (1). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 832/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. zmie­ niające rozporządzenie (WE) nr 197/2006 w odniesieniu do wykorzystania wycofanych środków spożywczych oraz przedłużenia okresu obowiązywania odnoszących się do nich środków przejściowych (2). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 829/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające załączniki I, II, VII, VIII, X i XI do rozporzą­ dzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wprowadzania na rynek niektó­ rych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (3). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1432/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające załączniki I, II i VI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie znakowania i przewozu produktów ubocz­ nych pochodzenia zwierzęcego (4). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1576/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 92/2005 wdrażające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europej­ skiego i Rady ustanawiające sposoby usuwania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (5). Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu. W zakresie stosowania niniejszej decyzji do Islandii obowiązuje okres przejściowy, określony w ust. 2 części wprowadzającej rozdziału I załącznika I w obszarach, które nie miały zastosowania w odniesieniu do Islandii przed przeglądem tego rozdziału na mocy decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2007 z dnia 26 października 2007 r. (6),

Zob. s. 4 niniejszego dziennika Urzędowego. Dz.U. L 185 z 17.7.2007, s. 7. Dz.U. L 191 z 21.7.2007, s. 1. Dz.U. L 320 z 6.12.2007, s. 13. Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 89. Dz.U. L 100 z 10.4.2008, s. 27.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) (7)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 )

10.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/9

Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli 12 marca 2010 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Alan SEATTER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 143 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L143 - 33 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 37/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 31 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 36/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 30 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 35/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIX (Ochrona konsumentów) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 29 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 34/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIX (Ochrona konsumentów) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 28 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 33/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 27 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 32/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 26 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 31/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 25 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 30/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 24 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 29/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 23 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 28/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 20 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 27/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 19 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 26/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 18 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 25/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 17 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 24/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 16 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 23/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 13 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 22/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 11 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 21/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 10 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 20/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 4 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 18/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L143 - 1 z 201010.6.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 17/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.