Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 500/08/COL z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty piąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez wprowadzenie nowego rozdziału o pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego

Data ogłoszenia:2010-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 41

Jednak w przypadku kwot pomocy przekraczających określone progi oraz niektórych sytuacji szczególnych konieczny jest dodatkowy nadzór w związku z większym ryzykiem zakłócenia konkurencji i wymiany hand­ lowej. Będzie on zasadniczo polegał na bardziej szczegółowej analizie merytorycznej środka zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale 1. Środek zostanie uznany za zgodny z Porozumieniem EOG, jeśli wyniki testu bilansującego przeprowadzonego zgodnie z rozdziałem 1 będą zasadniczo pozytywne. W kontekście tej analizy nie zakłada się, że od początku spełnione będą kryteria zgodności z Porozumieniem EOG. Ulgi i zwolnienia z podatków na ochronę środowiska będą podlegały jedynie ocenie przewidzianej w rozdziale 4 (14).

1.4. 38.

39.

40.

(14) Pomoc udzielona w formie zwolnień lub ulg podatkowych zgodnie z rozdziałem 3 będzie podlegać szczegółowej ocenie, jeżeli przekroczone zostaną progi przewidziane w rozdziale 5.

10.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/9

41.

W wyniku takiej szczegółowej analizy Urząd może zatwierdzić pomoc, uznać jej niezgodność z Porozumieniem EOG lub warunkowo uznać jej zgodność z Porozumieniem EOG. Uzasadnienie specjalnych środków objętych niniejszymi wytycznymi Urząd określił szereg środków, w przypadku których pomoc państwa może, pod pewnymi warunkami, być zgodna z art. 61 ust. 3 lit. c) Porozumienia EOG. Pomoc dla przedsiębiorstw na spełnienie wymogów surowszych niż normy wspólnotowe lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych Ten rodzaj pomocy stanowi indywidualną zachętę dla przedsiębiorstw, mającą na celu poprawę ochrony środo­ wiska. Zazwyczaj przedsiębiorstwo nie ma powodu, aby stosować normy surowsze niż obowiązujące, jeśli koszty takich działań przewyższają ewentualne korzyści. W takich przypadkach pomoc państwa może być zachętą dla przedsiębiorstwa do działań na rzecz poprawy ochrony środowiska. Zgodnie z celem wspólnotowym, jakim jest wspieranie innowacji ekologicznych, większą przychylność mogą zyskać projekty w zakresie innowacji ekolo­ gicznej, które mają na celu usunięcie podwójnej nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku, tj. wyższego ryzyka innowacji połączonego z ekologicznym aspektem projektu. Pomoc na innowacje ekologiczne ma więc za zadanie przyśpieszenie popularyzacji takich innowacji na rynku. Pomoc na zakup nowych środków transportu, które spełniają wymogi surowsze niż normy wspólnotowe lub które przyczyniają się do podniesienia poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych Transport odpowiada za znaczną część całkowitej emisji gazów cieplarnianych (ok. 30 %), jak również za lokalne zanieczyszczenia w postaci pyłów, NOx i SOx. Ważne jest zatem wspieranie ekologicznych środków transportu, zarówno w celu powstrzymania globalnych zmian klimatycznych, jak i redukcji lokalnych zanieczyszczeń, zwłaszcza w miastach. W tym kontekście szczególnie istotne jest wspieranie zakupu ekologicznych pojazdów transportowych (w tym statków). Pomoc na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm wspólnotowych Na podstawie niniejszych wytycznych nie można zatwierdzić pomocy na wsparcie przedsiębiorstw w spełnieniu już obowiązujących norm wspólnotowych, ponieważ nie prowadziłaby ona do poprawy poziomu ochrony środowiska. Jednak pomoc państwa może zagwarantować dużo szybsze wdrażanie nowo przyjętych norm wspólnotowych, które nie weszły jeszcze w życie, i w ten sposób przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczeń w szybszym tempie, niż miałoby to miejsce w przypadku nieudzielenia pomocy. W takich przypadkach pomoc państwa może zachęcić poszczególne przedsiębiorstwa do zrównoważenia negatywnych skutków zewnętrznych związanych z zanieczyszczeniami. Pomoc na badania środowiska Pomoc dla firm na badania dotyczące inwestycji mających na celu osiągnięcie wyższego poziomu ochrony środowiska naturalnego, niż przewidują normy wspólnotowe lub podnoszących poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych, a także na badania dotyczące oszczędzania energii i produkcji energii odnawialnej ma na celu usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku związanej z niesymetrycznymi informacjami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.