Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 17

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 500/08/COL z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty piąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez wprowadzenie nowego rozdziału o pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego

Data ogłoszenia:2010-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 17

Strona 17 z 41

zwłaszcza szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego, włączony do Porozumienia EOG w Protokole 31, art. 3 pkt 7 lit. d). (37) W związku z tym norm lub celów ustalonych na poziomie wspólnotowym, wiążących dla państw członkowskich, ale nie dla indywidualnych przedsiębiorstw, nie uważa się za »normy wspólnotowe«. Normy wspólnotowe włączone do Porozumienia EOG stały się normami EOG. 38) Jak wspomniano w przypisie 14, dyrektywa 2008/1/WE stanowi kodyfikację dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r., ( która została włączona do Porozumienia EOG w pkt 1 lit. f) załącznika XX do Porozumienia EOG. (39) COM(2008) 19 wersja ostateczna. Po przyjęciu dyrektywy przez Parlament Europejski i Radę kryteria zrównoważonego rozwoju w ostatecznej wersji tekstu będą stosowane.

L 144/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.6.2010

10) »kogeneracja« oznacza równoczesne wytwarzanie energii cieplnej i energii elektrycznej i/lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu; 11) »wysokosprawna kogeneracja« oznacza kogenerację spełniającą kryteria określone w załączniku III do dyrek­ tywy 2004/8/WE oraz zgodną ze zharmonizowanymi wartościami referencyjnymi sprawności ustalonymi w decyzji Komisji 2007/74/WE z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiającej zharmonizowane wartości refe­ rencyjne wydajności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła zgodnie z dyrektywą 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (40); 12) »ciepłownictwo komunalne« oznacza system dostaw ciepła w postaci pary wodnej lub gorącej wody z centralnego źródła produkcji, obejmujący przesył i dystrybucję do wielu budynków w celach grzewczych; 13) »efektywne energetycznie ciepłownictwo komunalne« oznacza system ciepłownictwa komunalnego, który pod względem generacji ciepła albo spełnia kryteria wysokosprawnej kogeneracji, albo – w przypadku kotłów cieplnych – odpowiada wartościom referencyjnym dla oddzielnej produkcji ciepła określonym w decyzji 2007/74/WE; 14) »podatek na ochronę środowiska« oznacza podatek, w którego przypadku szczególna podstawa opodatko­ wania ma wyraźnie negatywny wpływ na środowisko lub który nakłada się na niektóre działania, towary lub usługi w celu włączenia w ich cenę kosztów ochrony środowiska lub w celu zachęcenia producentów i konsumentów do działań mających korzystny wpływ na środowisko; 15) »minimalny wspólnotowy poziom opodatkowania« oznacza minimalny poziom opodatkowania przewi­ dziany w prawodawstwie wspólnotowym. W przypadku produktów energetycznych i energii elektrycznej minimalny wspólnotowy poziom opodatkowania oznacza minimalny poziom opodatkowania przewidziany w załączniku I do dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (41); 16) »małe i średnie przedsiębiorstwa« (zwane dalej »MŚP«), »małe przedsiębiorstwa« i »średnie przedsiębiorstwa« oznaczają tego rodzaju przedsiębiorstwa w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 70/2001 lub innego rozpo­ rządzenia zastępującego to rozporządzenie (42); 17) »duże przedsiębiorstwa« oznaczają przedsiębiorstwa niespełniające wymogów definicji małych i średnich przedsiębiorstw; 18) »pomoc« oznacza każdy środek spełniający wszystkie kryteria określone w art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG; 19) »intensywność pomocy« oznacza kwotę pomocy brutto wyrażoną jako odsetek kosztów kwalifikowalnych. Do obliczania intensywności pomocy należy stosować kwoty przed potrąceniem podatku lub innych opłat. W przypadkach gdy pomoc udzielana jest w innej formie niż dotacja, jako kwotę pomocy należy przyj­ mować ekwiwalent dotacji pomocy. Wartość pomocy wypłacanej w kilku ratach należy obliczać na dzień jej przyznania. Jako stopę procentową stosowaną do dyskontowania i obliczenia kwoty pomocy w ramach pożyczki uprzywilejowanej należy stosować stopę referencyjną mającą zastosowanie w momencie przy­ znania pomocy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.