Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 500/08/COL z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty piąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez wprowadzenie nowego rozdziału o pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego

Data ogłoszenia:2010-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 41

Per SANDERUD

Kristján A. STEFÁNSSON

Przewodniczący

Członek Kolegium

10.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/3

ZAŁĄCZNIK Do wytycznych w sprawie pomocy państwa dodaje się rozdział w brzmieniu: „POMOC PAŃSTWA NA OCRONĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO (1) 1. 1. Wprowadzenie W 1994 r. Urząd Nadzoru EFTA (zwany dalej »Urzędem«) przyjął wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego. W 2001 r. Urząd przyjął nowe wytyczne (Dz.U. L 21 z 24.1.2002, s. 32, Suplement EOG nr 6), które początkowo obowiązywały do końca 2007 r., a następnie ich czas obowiązywania został przedłużony do przyjęcia nowych wytycznych. Cele polityki w obszarze ochrony środowiska powinny być uwzględniane przy ocenie zgodności pomocy państwa w sektorze ochrony środowiska, w szczególności mając na uwadze promowanie zrównoważonego rozwoju, zob. art. 73–75 i dziewiąty motyw preambuły do Porozumienia EOG. W związku z tym nie ma sprzeczności między polityką w zakresie konkurencji oraz polityką w zakresie ochrony środowiska, lecz wymogi ochrony środowiska naturalnego muszą być uwzględniane przy definiowaniu i wdrażaniu polityki w dziedzinie konkurencji, w szczególności w celu promowania zrównoważonego rozwoju. Pomoc państwa a europejska strategia energetyczna Komisja Europejska przyjęła nowe wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego. Wytyczne stanowią instrument służący do wdrożenia (i) konkluzji ze szczytu Rady Europejskiej, który odbył się wiosną 2007 r., na którym Rada zaapelowała o podjęcie działań na rzecz zrównoważonej i zintegrowanej europejskiej polityki energetycznej; oraz (ii) planu działań dotyczącego energetyki, który jest częścią europejskiej polityki energetycznej. Rada Europejska stwierdziła między innymi: »Biorąc pod uwagę, iż produkcja i wykorzystywanie energii to największe źródła emisji gazów cieplarnianych, spójne podejście do strategii dotyczącej zmian klimatycznych i energii jest konieczne, aby ten cel osiągnąć. Dążenie do integracji powinno odbywać się na zasadzie wzajem­ nego wsparcia. Dlatego też dążeniu do osiągnięcia trzech poniższych celów europejskiej strategii energetycznej towarzyszyć będzie pełne poszanowanie wyboru państw członkowskich dotyczącego koszyka energetycznego i kontroli nad źródłami energii pierwotnej, a także duch solidarności między państwami członkowskimi: — zwiększenie bezpieczeństwa dostaw, — zapewnienie konkurencyjności gospodarek państw członkowskich oraz dostępności niedrogiej energii, — promowanie zrównoważonego rozwoju w sferze środowiska naturalnego i walka ze zmianami klimatycz­ nymi«. Rada Europejska poparła również sformułowanie szeroko zakrojonego planu działania w zakresie energii na lata 2007–2009 oraz poprosiła Komisję między innymi o przedstawienie wniosku w sprawie przeglądu Wspólnoto­ wych wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 4. Państwa EFTA podjęły szereg działań na rzecz zwiększenia ochrony środowiska naturalnego. Przyłączyły się one do wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji i podjęły niezależne zobowiązania dotyczące zmniejszenia do 2012 r. emisji gazów cieplarnianych w ramach protokołu z Kyoto. Ponadto obecnie prowa­ dzone sa negocjacje w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu doty­ czące wyznaczenia nowych celów w ramach protokołu z Kyoto. Pomoc państwa a ochrona środowiska naturalnego Pomoc państwa może być skutecznym narzędziem osiągania celów leżących we wspólnym interesie, korygu­ jącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku, poprawiającym jego funkcjonowanie i zwiększającym konku­ rencyjność. W planie działań w zakresie pomocy państwa »Mniejsza i lepiej ukierunkowana pomoc państwa: mapa drogowa reformy pomocy państwa 2005–2009« (2) wyjaśniono, że pomoc państwa może sprzyjać ochronie środowiska, co może umożliwić innowację, stworzyć nowe rynki i zwiększyć konkurencyjność dzięki efektywności źródeł energetycznych i szansom na nowe inwestycje. Wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego powstały w oparciu o plan działań w zakresie pomocy państwa, dlatego kwestie te zostaną uwzględnione przy dokonywaniu przez Urząd oceny zgodności pomocy państwa z Porozumieniem EOG.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.