Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 25

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 500/08/COL z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty piąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez wprowadzenie nowego rozdziału o pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego

Data ogłoszenia:2010-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 25

Strona 25 z 41

Mechanizmy te pozwalają wszystkim producentom energii ze źródeł odnawialnych pośrednio korzystać z gwarantowanego popytu na wytwarzaną przez nich energię po cenie wyższej niż cena rynkowa energii z tradycyjnych źródeł. Cena ww. zielonych certyfikatów nie jest ustalona z góry, lecz zależy od podaży i popytu. b) W przypadkach, w których stanowią pomoc państwa, mechanizmy te mogą być zatwierdzane przez Urząd, jeśli państwa EFTA mogą wykazać, że pomoc ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia rentowności odna­ wialnych źródeł energii, o których mowa, w ostatecznym rozrachunku nie prowadzi do nadmiernej rekom­ pensaty i nie odwodzi producentów energii ze źródeł odnawialnych od dążenia do coraz większej konku­ rencyjności. Urząd Nadzoru EFTA będzie zatwierdzał takie programy pomocy na okres dziesięciu lat. 111. Opcja 3 Ponadto państwa EFTA mogą przyznać pomoc operacyjną zgodnie z postanowieniami przedstawionymi w pkt 100. 3.1.7. 112. Pomoc na kogenerację Pomoc inwestycyjna i operacyjna na rzecz środowiska na kogenerację będzie uznawana za zgodną z Porozumieniem EOG w rozumieniu art. 61 ust. 3 lit. c) Porozumienia EOG, o ile jednostka kogeneracyjna spełnia kryteria określone w definicji wysokosprawnej kogeneracji w pkt 70(11) oraz, w przypadku pomocy inwestycyjnej: a) nowa jednostka kogeneracyjna będzie źródłem zasadniczych oszczędności w zakresie energii w porównaniu z oddzielną produkcją energii w rozumieniu dyrektywy 2004/8/WE (50) i decyzji 2007/74/WE; b) modernizacja istniejącej jednostki kogeneracyjnej lub przekształcenie istniejącej jednostki produkcji mocy w jednostkę kogeneracyjną przyniesie zasadnicze oszczędności w zakresie energii w porównaniu z sytuacją pierwotną. 113. W przypadku pomocy operacyjnej istniejąca jednostka kogeneracyjna musi spełniać zarówno kryteria określone w definicji wysokosprawnej kogeneracji w pkt 70(11), jak i wymóg zasadniczych oszczędności w zakresie energii w porównaniu z oddzielną produkcją energii w rozumieniu dyrektywy 2004/8/WE (51) i decyzji 2007/74/WE.

108. 109.

3.1.7.1. P o m o c i n w e s t y c y j n a Intensywność pomocy 114. 115. Intensywność pomocy nie może przekraczać 60 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji. W przypadku gdy pomoc inwestycyjna na kogenerację przyznawana jest MŚP, istnieje możliwość zwiększenia intensywności pomocy o 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych dla małych przedsiębiorstw zgodnie z poniższą tabelą.

(50) Dyrektywa włączona do Porozumienia EOG w pkt 24 załącznika IV. (51) Zob. przypis 50.

10.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/21

Intensywność pomocy na kogenerację o wysokiej sprawności

Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa 116.

80 % 70 % 60 %

Jeżeli pomoc na inwestycję przyznaje się na drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji i w oparciu o jasne, przejrzyste i niedyskryminacyjne kryteria, skutecznie gwarantując ograniczenie pomocy do minimum niezbędnego do osiągnięcia maksymalnego poziomu oszczędności energii, wówczas intensywność pomocy może wynieść do 100 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji określonych w pkt 117 i 118. Procedura przetargowa musi być niedyskryminacyjna i umożliwić uczestnictwo wystarczającej liczbie spółek. Ponadto budżet związany z procedurą musi być wiążącym ograniczeniem w tym znaczeniu, że nie wszyscy jej uczestnicy mogą otrzymać pomoc. Wreszcie pomoc musi zostać przyznana na podstawie oferty początkowej przedsta­ wionej przez oferenta z wykluczeniem późniejszych negocjacji. Koszty kwalifikowalne

117. 118.

Koszty kwalifikowalne muszą ograniczać się do dodatkowych kosztów inwestycji, niezbędnych do budowy zakładu kogeneracyjnego o wysokiej sprawności w porównaniu z inwestycją referencyjną. Koszty kwalifikowalne pomniejsza się o wszelkie korzyści i koszty operacyjne związane z dodatkowymi inwe­ stycjami i pojawiające się w ciągu pierwszych pięciu lat eksploatacji inwestycji, zgodnie z pkt 81–83.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 25 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.