Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 30

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 500/08/COL z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty piąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez wprowadzenie nowego rozdziału o pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego

Data ogłoszenia:2010-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 30

Strona 30 z 41

(59) Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32. Dyrektywa włączona do Porozumienia EOG w pkt 21 lit. a) (l) załącznika XX.

140.

10.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/25

141.

Urząd oceni konieczność i proporcjonalność pomocy państwa udzielonej w ramach programu handlu upraw­ nieniami w oparciu o następujące kryteria: a) beneficjenci muszą być wybierani w oparciu o obiektywne i przejrzyste kryteria, a pomoc musi być zasad­ niczo przyznawana w ten sam sposób w odniesieniu do wszystkich konkurentów w tym samym sektorze/właściwym rynku, jeśli są w podobnej sytuacji faktycznej; b) wystawienie na aukcję wszystkich uprawnień musi prowadzić do znacznego wzrostu kosztów produkcji dla każdego sektora lub każdej kategorii beneficjentów indywidualnych; c) znacznego wzrostu kosztów produkcji nie można przerzucić na konsumentów bez istotnego ograniczenia sprzedaży. Analizę tę można przeprowadzić, szacując – między innymi – elastyczność cen produktów danego sektora. Szacunki będą dotyczyły właściwego rynku geograficznego. Aby ocenić, czy wzrost kosztów będący wynikiem programu handlu uprawnieniami nie może zostać przerzucony na konsumentów, można wyko­ rzystać szacunki spadku sprzedaży oraz jego wpływu na rentowność przedsiębiorstwa; d) indywidualne przedsiębiorstwa w sektorze nie są w stanie ograniczyć poziomu emisji tak, aby cena certyfi­ katów była możliwa do zaakceptowania. Niemożliwe do ograniczenia zużycie można wykazać, stosując poziomy emisji oparte na metodzie gwarantującej najlepszy wynik w EOG i wykorzystując ją jako punkt odniesienia. Każde przedsiębiorstwo, które osiągnie poziom punktu odniesienia, może w pełni wykorzystać uprawnienie odpowiadające wzrostowi kosztów produkcji, który jest wynikiem programu handlu uprawnie­ niami z wykorzystaniem metody gwarantującej najlepszy wynik i którego nie można przerzucić na konsu­ mentów. Każde przedsiębiorstwo, którego wyniki w zakresie ochrony środowiska są słabsze, korzysta z mniejszych uprawnień, proporcjonalnych do tych wyników.

3.2. 142. 143.

Efekt zachęty i konieczność pomocy Pomoc państwa musi wywoływać efekt zachęty. Pomoc państwa na ochronę środowiska musi powodować zmianę postępowania beneficjenta pomocy prowadzącą do podwyższenia poziomu ochrony środowiska. Urząd jest zdania, że pomoc nie stanowi zachęty dla beneficjenta w tych wszystkich przypadkach, w których projekt został rozpoczęty przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o przyznanie pomocy do władz krajo­ wych. Jeśli projekt objęty pomocą nie został rozpoczęty przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie pomocy, uważa się, że wymóg efektu zachęty jest automatycznie spełniony dla wszystkich kategorii pomocy przyznanej MŚP, z wyjątkiem przypadków, kiedy pomoc trzeba ocenić zgodnie z zasadami szczegółowej oceny określonymi w rozdziale 5. W przypadku wszystkich pozostałych projektów Urząd będzie wymagała od państwa EFTA dokonującego zgłoszenia wykazania efektu zachęty. W celu wykazania efektu zachęty dane państwo EFTA musi udowodnić, że bez pomocy, tj. w sytuacji alterna­ tywnej, rozwiązanie alternatywne bardziej przyjazne środowisku nie zostałoby przyjęte. W tym celu państwo EFTA musi przedstawić informacje wykazujące, że: a) sytuacja alternatywna jest wiarygodna; b) koszty kwalifikowalne obliczono zgodnie z metodą określoną w pkt 81, 82 i 83 powyżej; oraz c) inwestycja nie byłaby wystarczająco rentowna bez pomocy, z należytym uwzględnieniem korzyści związa­ nych z inwestycją bez udziału pomocy, w tym wartości uprawnień, które mogą przysługiwać danemu przedsiębiorstwu po przeprowadzeniu przyjaznej środowisku inwestycji.

144.

145. 146.

3.3. 147.

Zgodność pomocy z Porozumieniem EOG na mocy art. 61 ust. 3 lit. b) Porozumienia EOG Pomoc na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zaintere­ sowania, które stanowią priorytet z punktu widzenia ochrony środowiska, można uważać za zgodną z Porozumieniem EOG zgodnie z art. 61 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 30 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.