Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 32

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 500/08/COL z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty piąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez wprowadzenie nowego rozdziału o pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego

Data ogłoszenia:2010-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 32

Strona 32 z 41

W tym celu Urząd będzie korzystać z informacji przekazanych przez państwa EFTA. Powinny one dotyczyć, z jednej strony, danego sektora (sektorów) lub kategorii beneficjentów objętych zwolnieniem/ulgą, a z drugiej strony sytuacji głównych beneficjentów w każdym sektorze oraz tego, jak opodatkowanie może przyczynić się do ochrony środowiska. Sektory objęte zwolnieniem należy odpowiednio opisać i przekazać listę największych beneficjentów dla każdego sektora (uwzględniając przede wszystkim obroty, udział w rynku i wysokość podstawy opodatkowania). Należy przekazać informacje dotyczące metod gwarantujących najlepsze wyniki w EOG dla każdego sektora odnośnie do ograniczenia szkód ekologicznych, które jest celem podatku. Ponadto pomoc w postaci ulg lub zwolnień z podatków na ochronę środowiska musi być konieczna i proporcjonalna. Urząd uzna pomoc za konieczną, jeśli łącznie zostaną spełnione następujące warunki: a) beneficjenci muszą być wybierani w oparciu o obiektywne i przejrzyste kryteria, a pomoc musi być zasad­ niczo przyznawana w ten sam sposób w odniesieniu do wszystkich konkurentów w tym samym sektorze/rynku właściwym (63), jeśli są w podobnej sytuacji faktycznej; b) podatek na ochronę środowiska bez ulgi musi prowadzić do znacznego wzrostu kosztów produkcji dla każdego sektora lub każdej kategorii beneficjentów indywidualnych (64);

149.

150.

4. 151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

(60) Warunek zgodności z odpowiednimi, mającymi zastosowanie przepisami prawodawstwa wspólnotowego jest warunkiem stosowanym jedynie na potrzeby oceny zgodności środka z niniejszymi wytycznymi. Zob. pkt 10 powyżej. (61) Zob. pkt 70 (15). 62) Np. ulgi lub zwolnienia z podatków, które nie są objęte prawodawstwem wspólnotowym lub nie przekraczają minimalnego wspól­ ( notowego poziomu podatkowego. (63) Zgodnie z definicją zawartą w Obwieszczeniu Urzędu w sprawie definicji rynku właściwego do celów prawa konkurencji w EOG (Dz.U. L 200 z 16.7.1998, s. 48, Suplement EOG nr 28 z 16.7.1998, s. 3). (64) W odniesieniu do produktów energetycznych i energii elektrycznej uznaje się, że »zakład energochłonny« w rozumieniu art. 17 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2003/96/WE spełnia to kryterium w okresie obowiązywania tego przepisu.

10.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/27

c) znacznego wzrostu kosztów produkcji nie można przerzucić na konsumentów bez istotnego ograniczenia sprzedaży. W tym kontekście państwa EFTA mogą przedstawić szacunki między innymi elastyczności cen produktów danego sektora na właściwym rynku geograficznym (65), a także szacunki spadku sprzedaży lub zysków przedsiębiorstw w danym sektorze/danej kategorii. 159. Urząd uzna pomoc za proporcjonalną w przypadku spełnienia jednego z poniższych warunków: a) w programie pomocy ustala się kryteria, zgodnie z którymi każdy beneficjent indywidualny płaci taką część stawki podatku krajowego, która zasadniczo odpowiada jego wynikom w zakresie ochrony środowiska w porównaniu z wynikami odnoszącymi się do metody gwarantującej najlepszy wynik w EOG. Zgodnie z programem pomocy każde przedsiębiorstwo, które osiągnie poziom punktu odniesienia, może w pełni wykorzystać ulgę odpowiadającą wzrostowi kosztów produkcji, który jest wynikiem podatku, z wykorzystaniem metody gwarantującej najlepszy wynik, i którego nie można przerzucić na konsumentów. Każde przedsiębiorstwo, którego wyniki w zakresie ochrony środowiska są słabsze, korzysta z mniejszych ulg, proporcjonalnych do tych wyników; b) beneficjenci pomocy płacą co najmniej 20 % podatku krajowego, chyba że niższą stawkę można uzasadnić ograniczonym zakłóceniem konkurencji; c) zwolnienia lub ulgi są uzależnione od zawarcia umów pomiędzy danym państwem EFTA a przedsiębiorstwami lub związkami przedsiębiorstw będącymi odbiorcami pomocy, na mocy których przed­ siębiorstwa lub związki przedsiębiorstw zobowiązują się do osiągnięcia celów w zakresie ochrony środowiska, których skutki są tożsame z zastosowaniem lit.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 32 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.