Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 500/08/COL z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty piąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez wprowadzenie nowego rozdziału o pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego

Data ogłoszenia:2010-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 41

Niektóre akty prawne ustanawiające normy wspólnotowe mogły nie zostać włączone do Porozumienia EOG. Ponadto akty prawne Wspólnoty dotyczące harmonizacji podatków jako takie nie wchodzą w zakres Porozumienia EOG. Jednak w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o pomocy państwa i takich samych warunków konkurencji w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym (»EOG«) przy ocenie zgodności pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska z Porozumienia EOG Urząd będzie generalnie stosował te same zasady jak te sformułowane w wytycznych wspólnotowych, biorąc pod uwagę przepisy prawne w państwach EFTA. Oznacza to, że obecne wytyczne odwołują się do odpowiednich norm wspólnotowych oraz aktów Wspólnoty harmoni­ zujących podatki, jeżeli takie zostały przyjęte. Urząd podkreśla, że odwołanie do aktów prawnych Wspólnoty nie oznacza zobowiązania państw EFTA do zapewnienia zgodności z prawodawstwem Wspólnoty, jeżeli nie zostało ono włączone do Porozumienia EOG (7). Wspomniane akty prawne służą jedynie jako podstawa oceny zgod­ ności środków pomocy z Porozumieniem EOG w rozumieniu art. 61 ust. 3 Porozumienia EOG. 11. Zdaniem Urzędu konieczny jest przegląd wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska, aby osiągnąć podobne cele do celów określonych w planie działań w zakresie pomocy państwa, a w szczególności zapewnić lepsze ukierunkowanie pomocy, lepszą analizę ekonomiczną i bardziej efektywne procedury. Niezbędne jest również uwzględnienie zmian, jakie zachodzą w polityce w zakresie ochrony środowiska i technologii środowiskowych, i odpowiednie dostosowanie zasad na podstawie zdobytych doświadczeń.

7.

8.

9.

10.

(3) Dz.U. L 242 z 10.9.2002, s. 1. (4) Priorytety te obejmują: zmianę klimatu, przyrodę i zróżnicowanie biologiczne, środowisko naturalne i zdrowie oraz zasoby naturalne i odpady. Kwestie zdrowia nie wchodzą w zakres niniejszych wytycznych. (5) Odnośnie do tego typu instrumentów zob. Zielona księga – Instrumenty rynkowe na potrzeby polityki w zakresie ochrony środowiska i w dziedzinach pokrewnych z dnia 28 marca 2007 r., COM(2007) 140 wersja ostateczna. (6) Jeżeli takie wymagania lub normy zostały włączone do Porozumienia EOG, stały się one normami EOG. 7) Np. dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych ( dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U. L 283 z 31.10.2003, s. 51) nie została wdrożona przez państwa EFTA.

10.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/5

12.

Urząd będzie stosować niniejsze wytyczne przy ocenie pomocy na ochronę środowiska, zwiększając przy tym pewność prawną i przejrzystość swoich procedur decyzyjnych. Pomoc na ochronę środowiska będzie oceniana przede wszystkim w oparciu o postanowienia art. 61 ust. 3 lit. c) Porozumienia EOG. Niniejsze wytyczne zastępują wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego, które weszły w życie w 2001 r. (8). Wytyczne dotyczą dwóch rodzajów oceny: oceny standardowej dotyczącej środków pomocy nieprzekraczających określonego progu lub pomocy przyznanej zakładom o wydajności produkcji poniżej określonego progu (rozdział 1) oraz oceny szczegółowej w przypadku środków przekraczających ten próg lub pomocy przyznanej zakładom o wydajności produkcji przekraczającej ten próg oraz w przypadku pomocy przyznanej nowym zakładom produkującym energię odnawialną, gdzie kwotę pomocy oblicza się w oparciu o uniknięte koszty zewnętrzne (rozdział 5). Wytyczne będą miały zastosowanie do wszystkich środków zgłoszonych Urzędowi, czy to ze względu na to, że dany środek nie jest objęty rozporządzeniem o wyłączeniu grupowym, czy też ze względu na nałożony przez to rozporządzenie obowiązek indywidualnego zgłaszania pomocy, czy też ze względu na to, że dane państwo EFTA decyduje się zgłosić środek, który z zasady mógłby podlegać wyłączeniu na mocy rozporządzenia o wyłączeniu grupowym, jak również na potrzebę oceny wszelkiej pomocy niezgłoszonej po przyjęciu niniejszych wytycz­ nych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.