Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 41

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 500/08/COL z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty piąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez wprowadzenie nowego rozdziału o pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego

Data ogłoszenia:2010-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 41

Strona 41 z 41

195. 7.2. 196.

197.

7.3. 198.

199. 7.4. 200.

(72) Państwa EFTA mogą pomóc Urzędowi, dostarczając mu własne oceny ex post programów pomocy i środków pomocy indywidualnej.

L 144/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.6.2010

201.

Państwa EFTA wzywa się do wyrażenia wyraźnej i bezwarunkowej zgody na zaproponowane właściwe środki w ciągu jednego miesiąca od otrzymania środka. W przypadku braku odpowiedzi Urząd uzna, że dane państwo EFTA nie wyraża zgody na zaproponowane środki. Stosowanie, okres obowiązywania i przegląd Niniejsze wytyczne będą miały zastosowanie, począwszy od dnia ich przyjęcia i zastąpią wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego z dnia 23 maja 2001 r. (73). Niniejsze wytyczne obowiązują do dnia 31 grudnia 2014 r. Po konsultacji z państwami EFTA Urząd może przed tą datą wprowadzić do nich zmiany z uwagi na ważne względy dotyczące polityki konkurencji lub polityki w zakresie ochrony środowiska, bądź też w celu uwzględnienia polityki w innych obszarach lub zobowiązań międzynarodowych. Zmiany takie mogą być konieczne zwłaszcza w świetle przyszłych umów międzynarodo­ wych dotyczących zmian klimatycznych oraz przyszłego prawodawstwa wspólnotowego w tym zakresie. Urząd uwzględni przewidywaną ocenę wytycznych przez Komisję (za cztery lata) w oparciu o informacje o stanie faktycznym i o wyniki szeroko zakrojonych konsultacji, szczególnie na podstawie danych dostarczonych przez państwa EFTA. Urząd będzie stosować niniejsze wytyczne w odniesieniu do wszystkich zgłaszanych środków pomocy, względem których musi podjąć decyzję po przyjęciu niniejszych wytycznych, nawet w przypadku projektów zgłoszonych przed publikacją. Dotyczy to również pomocy indywidualnej udzielonej w ramach zatwierdzonych programów i zgłoszonej Urzędowi w związku z obowiązkiem indywidualnego zgłaszania takiej pomocy. Zgodnie z Wytycznymi w sprawie pomocy państwa w sprawie zasad oceny pomocy państwa przyznanej bezprawnie, w przypadku pomocy niezgłoszonej Urząd będzie stosować: a) niniejsze wytyczne, jeśli pomoc została udzielna po ich publikacji; b) wytyczne mające zastosowanie w dniu przyznania pomocy – we wszystkich pozostałych przypadkach.

7.5. 202. 203.

204.

205.

ZAŁĄCZNIK Tabela przedstawiająca progi intensywności pomocy dla pomocy inwestycyjnej wyrażonej jako odsetek kosztów kwalifikowalnych

Małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Duże przedsiębiorstwo

Pomoc na spełnienie wymogów surowszych niż normy wspól­ notowe lub podwyższenie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm wspól­ notowych

70 % 80 % w przypadku inno­ wacji ekologicznych 100 % w przypadku procedury przetargowej

60 % 70 % w przypadku inno­ wacji ekologicznych 100 % w przypadku procedury przetargowej 60 %

50 % 60 % w przypadku inno­ wacji ekologicznych 100 % w przypadku procedury przetargowej 50 %

Pomoc na badania środowiska Pomoc na wcześniejsze dostoso­ wanie do przyszłych norm wspólnotowych — ponad 3 lata — 1 rok do 3 lat przed wejściem w życie Pomoc na gospodarowanie odpa­ dami

70 %

25 % 20 %

20 % 15 %

15 % 10 %

70 %

60 %

50 %

(73) Dz.U. L 21 z 24.1.2002, Suplement EOG nr 6.

10.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/35

Małe przedsiębiorstwo

Średnie przedsiębiorstwo

Duże przedsiębiorstwo

Pomoc na energię ze źródeł odnawialnych

80 % 100 % w przypadku procedury przetargowej

70 % 100 % w przypadku procedury przetargowej 70 % 100 % w przypadku procedury przetargowej 60 % 100 % w przypadku procedury przetargowej 100 %

60 % 100 % w przypadku procedury przetargowej 60 % 100 % w przypadku procedury przetargowej 50 % 100 % w przypadku procedury przetargowej 100 %

Pomoc na oszczędzanie energii Pomoc na instalacje kogenera­ cyjne

80 % 100 % w przypadku procedury przetargowej 70 % 100 % w przypadku procedury przetargowej 100 %

Pomoc na ciepłownictwo komu­ nalne z wykorzystaniem energii ze źródeł tradycyjnych

Pomoc na działania naprawcze na terenach zanieczyszczonych Pomoc na relokację przedsię­ biorstw

70 %

60 %

50 %”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 41 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.