Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 500/08/COL z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty piąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez wprowadzenie nowego rozdziału o pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego

Data ogłoszenia:2010-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 41

Innymi słowy, koszty produkcji ponoszone przez przedsiębiorstwo są niższe niż koszty faktycznie ponoszone przez społeczeństwo. W rezultacie nie istnieją żadne zachęty mogące skłonić przedsiębior­ stwa do ograniczenia poziomu generowanych zanieczyszczeń lub podjęcia indywidualnych działań na rzecz ochrony środowiska. W obliczu tego rodzaju nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku organy krajowe stosują zwykle określone uregulowania prawne, tak aby uwzględnić negatywne skutki zewnętrzne działalności produkcyjnej. Na mocy obowiązujących norm, podatków, instrumentów gospodarczych i innych przepisów przedsiębiorstwo generujące zanieczyszczenia musi ponieść koszty zanieczyszczenia wobec społeczeństwa zgodnie z zasadą »zanieczysz­ czający płaci«. Internalizacja tych negatywnych skutków zewnętrznych spowoduje w rezultacie wzrost prywat­ nych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo, wpływając negatywnie na jego dochody. Ponadto z uwagi na fakt, że wielkość generowanych zanieczyszczeń różni się w zależności od sektora przemysłu i przedsiębiorstwa, różne są także koszty stosowania się do wszelkich uregulowań prawnych dotyczących ochrony środowiska nie tylko w zależności od przedsiębiorstwa, ale również od państwa EFTA. Co więcej, państwa EFTA mogą różnie postrzegać kwestię konieczności wyznaczenia ambitnych celów w obszarze ochrony środowiska. Wobec braku wspólnotowych norm i działających na zasadach rynkowych instrumentów w pełni realizujących zasadę »zanieczyszczający płaci« (niedoskonałość prawna) państwa EFTA mogą jednostronnie decydować o ustanowieniu surowszych norm ochrony środowiska (11). Może to jednak doprowadzić do wzrostu kosztów działalności przedsiębiorstw działających w tych państwach. Z tego względu, oprócz wprowadzenia odpowied­ nich przepisów, państwa EFTA mogą stosować pomoc państwa jako zachętę do spełniania surowszych norm ochrony środowiska. Dysponują tutaj dwoma instrumentami: — indywidualne zachęty do ograniczania zanieczyszczeń i innych negatywnych skutków dla środowiska: po pierwsze, państwa EFTA mogą zachęcać poszczególne przedsiębiorstwa do stosowania norm surowszych niż normy wspólnotowe. W takim przypadku beneficjent ogranicza zanieczyszczenia, dlatego że otrzymuje pomoc na zmianę postępowania, a nie dlatego, że musi ponosić ich koszty zanieczyszczeń. Celem pomocy państwa jest wówczas bezpośrednia korekta nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku związanej z negatywnym wpływem zanieczyszczeń, — zachęty do wprowadzenia krajowych uregulowań prawnych w zakresie ochrony środowiska, które byłyby surowsze niż normy wspólnotowe: po drugie, państwa EFTA mogą uchwalić przepisy krajowe, które byłyby surowsze w stosunku do wymagań Wspólnoty. Dla niektórych przedsiębiorstw może to jednak oznaczać dodatkowe koszty, wpływając w ten sposób na ich konkurencyjność. Takie koszty mogą być ponadto różnym obciążeniem dla różnych przedsiębiorstw ze względu na ich wielkość, pozycję na rynku, technologię i inne uwarunkowania. W takim przypadku pomoc państwa może być konieczna, aby zmniejszyć obciążenie dla przedsiębiorstw najbardziej dotkniętych zmianami, umożliwiając tym samym państwom EFTA przyjęcie surowszych przepisów krajowych w zakresie ochrony środowiska.

21.

22.

1.3.3. 23.

Właściwe instrumenty Państwo ma do odegrania dużą rolę w zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony środowiska. Uregulowania prawne i instrumenty działające na zasadach rynkowych to najważniejsze narzędzia umożliwiające osiągnięcie celów w zakresie ochrony środowiska. Ważną rolę mogą także odegrać instrumenty miękkie, takie jak dobro­ wolne oznakowanie ekologiczne, oraz propagowanie technologii przyjaznych środowisku. Jednak nawet znale­ zienie właściwych proporcji między różnymi instrumentami może być trudne, a sam fakt istnienia nieprawid­ łowości w funkcjonowaniu rynku czy też celów politycznych nie uzasadnia przyznania pomocy państwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.