Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 500/08/COL z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty piąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez wprowadzenie nowego rozdziału o pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego

Data ogłoszenia:2010-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1

Strona 1 z 41
10.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/1

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 500/08/COL z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty piąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez wprowadzenie nowego rozdziału o pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego

URZĄD NADZORU EFTA (1), UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (2), w szczególności jego art. 61–63 oraz Protokół 26, UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy Państwami EFTA MAJĄC NA UWADZE, że w dniu 23 stycznia 2008 r. Komisja Wspólnot Europejskich (zwana dalej Komisją WE) przyjęła Komunikat w sprawie wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego (6),

w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied­ liwości (3), w szczególności jego art. 24 oraz art. 5 ust. 2 lit. b),

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 24 Porozumienia o nadzorze i Trybunale, Urząd Nadzoru EFTA nadaje moc prawną postanowieniom Porozumienia EOG dotyczącym pomocy państwa, MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b) Porozu­ mienia o nadzorze i Trybunale, Urząd Nadzoru EFTA wydaje zawiadomienia oraz wskazówki w kwestiach objętych Porozu­ mieniem EOG, jeśli porozumienie to lub Porozumienie o nadzorze i Trybunale jasno tak stanowi lub jeśli Urząd Nadzoru EFTA uznaje to za konieczne, MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 1 części I Protokołu 3 Porozumienia o nadzorze i Trybunale (4) Urząd stale nadzoruje wszystkie systemy pomocy istniejące w państwach EFTA i proponuje odpowiednie środki uwarunkowane stałym rozwojem lub funkcjonowaniem Porozumienia EOG, PRZYWOŁUJĄC zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przyjęte przez Urząd w dniu 19 stycznia 1994 r. (5), (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) Zwany dalej „Urzędem”. Zwane dalej „Porozumieniem EOG”. Zwane dalej „Porozumieniem o nadzorze i Trybunale”. Zwanego dalej „Protokołem 3”. Wytyczne w sprawie stosowania i interpretacji art. 61 i 62 Porozu­ mienia EOG oraz art. 1 Protokołu 3 do Porozumienia o nadzorze i Trybunale, przyjęte i wydane przez Urząd w dniu 19 stycznia 1994 r. opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994, s. 1 i w Suple­ mentcie EOG nr 32 z 3.9.1994, s. 1. Wytyczne zostały ostatnio zmienione w dniu 19 grudnia 2007 r. Wytyczne zwane są dalej „wytycznymi w sprawie pomocy państwa”. Aktualna wersja wytycz­ nych w sprawie pomocy państwa została opublikowana na stronie internetowej Urzędu: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/ fieldstateaid/guidelines/

MAJĄC NA UWADZE, że Komunikat ten ma również znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

MAJĄC NA UWADZE, że w Europejskim Obszarze Gospodar­ czym należy zapewnić jednolite stosowanie zasad EOG w zakresie pomocy państwa,

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z pkt II tytułu „GENERAL” na końcu załącznika XV do Porozumienia EOG Urząd po konsul­ tacjach z Komisją przyjmuje akty odpowiadające aktom przy­ jętym przez Komisję Europejską,

PO KONSULTACJACH z Komisją Europejską,

PRZYWOŁUJĄC, że pismem z dnia 30 czerwca 2008 r. Urząd wezwał państwa EFTA do zgłaszania uwag na ten temat,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Wytyczne w sprawie pomocy państwa zostają zmienione przez wprowadzenie nowego rozdziału w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego. Nowy rozdział znajduje się w załączniku do niniejszej decyzji.

(6) Opublikowany w Dz.U. C 82 z 1.4.2008, s. 1.

L 144/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.6.2010

Artykuł 2 Skreśla się obecny rozdział o pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego. Artykuł 3 Jedynie wersja w języku angielskim jest autentyczna.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lipca 2008 r. W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 144 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.