Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 145 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, dotyczącego oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (CAA)

Data ogłoszenia:2010-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 145 POZ 1

11.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 145/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

DECYZJA RADY z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, dotyczącego oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (CAA) (2010/319/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 w związku z art. 218 ust. 5, Podpisanie Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europej­ skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, dotyczący oceny zgodności i akceptacji wyrobów przemysłowych (CAA) (zwanego dalej „protokołem” (2)) zostaje niniejszym zatwierdzone w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jego zawarcia. Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby uprawionej do podpisania protokołu w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jego zawarcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzy­ szenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony (zwany dalej „układem o stowarzyszeniu”) (1) wszedł w życie dnia 20 listopada 1995 r.

(2)

W art. 47 układu o stowarzyszeniu przewidziano, w stosownych przypadkach, zawarcie europejskiej umowy o ocenie zgodności, a w art. 55 układu o stowarzyszeniu – dołożenie wszelkich starań w celu zbliżenia prawodawstwa stron.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 marca 2010 r. W imieniu Rady

M. Á. MORATINOS

(3)

Protokół do układu o stowarzyszeniu w sprawie oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (CAA) (zwany dalej „protokołem”), parafowany w Brukseli dnia 24 czerwca 2009 r., należy podpisać,

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 147 z 21.6.2000, s. 3.

(2) Protokół zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

w

Dzienniku

Urzędowym

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 145 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L145 - 18 z 201011.6.2010

  Decyzja nr 4/2010 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 19 maja 2010 r. dotycząca mianowania dyrektora Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

 • Dz. U. L145 - 17 z 201011.6.2010

  Decyzja nr 3/2010 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 19 maja 2010 r. dotycząca mianowania dyrektora Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

 • Dz. U. L145 - 16 z 201011.6.2010

  Decyzja nr 2/2010 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 19 marca 2010 r. dotycząca mianowania dyrektora Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

 • Dz. U. L145 - 15 z 201011.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2010 r. udzielająca odstępstwa od wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1165/2008 w sprawie statystyk dotyczących zwierząt gospodarskich i mięsa w odniesieniu do Bułgarii i Niemiec (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3617)

 • Dz. U. L145 - 13 z 201011.6.2010

  Decyzja Rady 2010/322/WPZIB z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniająca i przedłużająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L145 - 12 z 201011.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2010 r. upoważniająca państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (konwencja nr 188)

 • Dz. U. L145 - 6 z 201011.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2010 r. skierowana do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru budżetowego oraz wezwania Grecji do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanemu za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L145 - 4 z 201011.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 502/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L145 - 2 z 201011.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 501/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.